Nyckeltal för Alex Finspång Städservice AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 845 10 231 10 638 8 989
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 350 150 0 141
Total omsättning 4 195 10 381 10 638 9 130
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 25 155 143 126
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 620 1 455 1 240 1 174
Personalkostnader 3 121 6 619 6 435 6 421
Avskrivningar 226 342 363 384
Summa rörelsekostnader -3 992 -8 571 -8 181 -8 105
Rörelseresultat 203 1 810 2 455 1 025
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 453 1 557 1 944 844
Skatt 67 341 423 207
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 338 1 757 2 394 1 008
Årets resultat 3 386 1 216 1 521 638
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 200 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 65 53 61 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 338 1 757 2 394 1 008
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 115 -200 -450 -164
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 8 628 8 780 8 922 9 064
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 177 381 517 738
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 805 9 161 9 439 9 802
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 200 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 050 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 638 500 475 475
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 12 443 9 661 9 914 10 277

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 16 13 37
Summa varulager 0 16 13 37
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 476 1 178 1 616 1 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 125 4 0
Summa kortfristiga fordringar 495 1 303 1 620 1 131
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 1 047 300 0 0
Summa kassa och bank 617 1 480 944 859
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 159 3 098 2 578 2 027
Summa tillgångar 14 602 12 760 12 491 12 304

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 4 852 3 636 2 615 1 977
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 386 1 216 1 521 638
Summa fritt eget kapital 8 238 4 852 4 136 2 615
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 288 4 902 4 186 2 665
Summa obeskattade reserver 2 354 2 469 2 269 1 819
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 526 3 078 3 930 4 650
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 491 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 000
Summa långfristiga skulder 3 017 3 078 3 930 5 650
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 29 7 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 913 2 281 2 099 2 146
Summa kortfristiga skulder 942 2 310 2 106 2 170
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 602 12 760 12 491 12 304

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 17 17 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 5 525 5 525 5 525 5 525
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 525 5 525 5 525 5 525
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 500 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 118,05 % 120,48 % 121,75 % 91,71 %
Soliditet (%) 68,64 % 52,68 % 46,90 % 32,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,30 % 26,14 % 40,87 % 25,16 %
Riskbuffert (%) 21,89 % 13,31 % 18,73 % 8,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 85,12 % 16,66 % 21,93 % 10,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!