Nyckeltal för Alberts Städservice AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 92 151 81 536 75 221 60 800
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 133 481 116 350
Total omsättning 92 284 82 017 75 337 61 150
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 64 391 60 385 53 071 43 109
Övriga externa kostnader 10 543 5 440 5 312 4 139
Personalkostnader 6 340 9 744 9 437 7 108
Avskrivningar 315 165 34 37
Summa rörelsekostnader -81 589 -75 734 -67 854 -54 393
Rörelseresultat 10 691 6 282 7 320 6 757
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 15 838 6 481 5 695 5 972
Skatt 3 337 1 403 1 226 1 329
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 548 6 163 7 315 6 806
Årets resultat 12 501 5 078 4 469 4 643
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 143 119 5 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 548 6 163 7 315 6 806
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 290 318 -1 620 -834
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 403 624 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 403 624 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 325 810 10 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 12 29 45
Summa materiella anläggningstillgångar 325 822 39 73
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 729 1 445 39 73

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 9 990 9 401 8 251 7 780
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 000 9 240 5 509 2 005
Övriga kortfristiga fordringar 574 336 560 341
Summa kortfristiga fordringar 22 564 18 977 14 320 10 126
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 651 1 027 5 511 6 729
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 24 215 20 003 19 831 16 854
Summa tillgångar 24 944 21 449 19 870 16 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 403 624 0 0
Summa bundet eget kapital 503 674 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 220 -329 835 192
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 501 5 078 4 469 4 643
Summa fritt eget kapital 12 721 4 749 5 304 4 835
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 224 5 423 5 354 4 885
Summa obeskattade reserver 0 5 290 5 608 3 987
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 291 809 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 291 809 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 777 7 094 5 823 5 122
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 651 2 833 3 085 2 934
Summa kortfristiga skulder 11 428 9 927 8 908 8 056
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 24 944 21 449 19 870 16 928

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 18 21 21 18
Löner till styrelse & VD 160 1 031 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 530 4 845 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 546 2 229 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 9 500 5 000 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 9 500 5 000 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 12 771 0 5 009 4 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 211,89 % 201,51 % 222,62 % 209,22 %
Soliditet (%) 53,01 % 43,46 % 47,75 % 46,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 79,76 % 66,11 % 77,10 % 87,00 %
Riskbuffert (%) 41,64 % 28,31 % 36,79 % 40,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,29 % 7,41 % 9,72 % 11,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 261 280 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!