Koncernredovisning för Aktiebolaget Stångåstaden

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 572 320 1 634 770 1 522 490 1 451 650
Övriga rörelseintäkter 1 902 800 1 634 9 639 0
Total omsättning 3 475 120 1 636 404 1 532 129 1 451 650
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 211 520 1 243 130 1 159 520 1 103 900
Rörelseresultat 2 177 770 322 951 298 060 272 836
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 131 800 248 814 227 591 204 324
Skatt 7 581 27 778 28 198 9 771
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 131 800 248 814 227 591 204 324
Årets resultat 1 976 210 101 036 123 493 105 253
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 072 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 502 1 270 1 114 1 302
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 56 547 75 407 72 333 69 814
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 131 800 248 814 227 591 204 324
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -148 000 -120 000 -75 900 -89 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 8 827 100 8 982 410 8 234 310 7 703 640
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 966 21 782 17 818 20 154
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 230 520 1 130 430 1 197 610 1 040 690
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 076 586 10 134 622 9 449 738 8 764 484
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 072 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 304 50 304 50 304 50 304
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 216 2 979 15 026 15 084
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 997 64 688 76 735 76 793
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 149 600 10 199 300 9 526 470 8 841 280

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 160 0 0 0
Summa varulager 13 160 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 485 8 261 6 075 3 847
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 226 1 418 1 423 1 635
Övriga kortfristiga fordringar 280 606 353 801 328 545 292 622
Summa kortfristiga fordringar 289 317 363 480 336 043 298 104
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 22 565 11 110 6 214 8 426
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 325 042 374 590 342 257 306 530
Summa tillgångar 10 474 600 10 573 900 9 868 730 9 147 810

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 797 310 3 766 410 3 607 180 3 432 740
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 117 512 0 0 69 654
Årets resultat 1 976 210 101 036 123 493 105 253
Summa fritt eget kapital 5 891 032 3 867 446 3 730 673 3 607 647
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 259 040 4 235 450 4 098 670 3 975 650
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 335 555 328 844 299 607 270 627
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 241 000 3 141 000 3 225 000 2 475 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 241 000 3 141 000 3 225 000 2 475 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 200 000 2 355 000 1 800 000 2 000 000
Leverantörsskulder 201 613 255 399 186 035 179 166
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 93 472 80 967 63 012 72 051
Övriga kortfristiga skulder 143 948 177 247 196 406 175 312
Summa kortfristiga skulder 1 639 030 2 868 610 2 245 450 2 426 530
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 10 474 600 10 573 900 9 868 730 9 147 810

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 184 187 185 183
Löner till styrelse & VD 4 559 4 223 4 127 3 955
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 91 561 83 846 83 401 79 678
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 46 054 40 299 41 354 39 177
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 402 095 402 095 402 095
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 402 095 402 095 402 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 861 1 771 1 778 1 598
Summa ansvarsförbindelser 1 861 1 771 1 778 1 598
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 19,03 % 13,06 % 15,24 % 12,63 %
Soliditet (%) 59,75 % 40,06 % 41,53 % 43,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,06 % 5,87 % 5,55 % 5,14 %
Riskbuffert (%) 19,43 % 1,81 % 1,72 % 1,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 131,99 % 10,61 % 10,20 % 9,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 522 471 473 457
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Aktiebolaget Stångåstaden

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 346 960 1 412 680 1 305 750 1 238 440
Övriga rörelseintäkter 0 1 634 0 0
Total omsättning 1 346 960 1 414 314 1 305 750 1 238 440
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 44 074 0 9 520 0
Kostnad sålda varor 1 037 810 1 074 030 1 000 070 942 935
Rörelseresultat 181 353 267 117 220 555 220 016
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 143 495 205 217 163 513 165 341
Skatt 3 812 21 218 26 309 8 779
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 142 863 207 801 163 183 165 218
Årets resultat 14 983 81 099 98 224 96 632
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 13 935 14 798 13 429 13 740
Externa ränteintäkter 1 495 1 263 1 108 1 296
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 56 514 75 377 72 659 69 836
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 142 863 207 801 163 183 165 218
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -124 700 -102 900 -38 980 -59 930
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 632 -2 584 330 123
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 7 373 790 7 519 760 6 831 080 6 148 570
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 865 17 663 13 076 15 809
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 944 685 787 614 1 034 740 990 036
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 334 340 8 325 037 7 878 896 7 154 415
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 864 971 1 193 610 1 026 890 985 138
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 037 2 831 14 976 15 004
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 319 820 1 614 860 1 448 100 1 485 400
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 9 654 160 9 939 900 9 327 000 8 639 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 6 580 6 689 5 074 2 967
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 828 5 711 11 402 14 448
Övriga kortfristiga fordringar 233 534 327 466 271 630 223 449
Summa kortfristiga fordringar 251 942 339 866 288 106 240 864
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 017 11 110 6 214 8 150
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 263 959 350 976 294 320 249 014
Summa tillgångar 9 918 120 10 290 900 9 621 320 8 888 830

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 480 000 480 000 480 000 480 000
Summa bundet eget kapital 848 000 848 000 848 000 848 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 142 030 3 131 150 2 978 020 2 812 220
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 117 512 0 0 69 654
Årets resultat 14 983 81 099 98 224 96 632
Summa fritt eget kapital 3 274 525 3 212 249 3 076 244 2 978 506
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 122 530 4 060 250 3 924 250 3 826 500
Summa obeskattade reserver 8 036 8 669 6 084 6 414
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 301 201 297 887 274 230 218 669
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 241 000 3 141 000 3 225 000 2 475 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 672 780 0 19 259 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 913 780 3 141 000 3 244 260 2 475 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 200 000 2 355 000 1 800 000 2 000 000
Leverantörsskulder 165 623 205 791 149 922 146 363
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 87 409 69 893 56 602 67 638
Övriga kortfristiga skulder 119 543 152 394 165 976 148 242
Summa kortfristiga skulder 1 572 580 2 783 080 2 172 500 2 362 240
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 918 120 10 290 900 9 621 320 8 888 830

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 168 187 168 166
Löner till styrelse & VD 3 263 4 223 2 977 2 641
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 85 553 83 846 76 595 73 376
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 42 526 40 299 38 001 35 775
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 402 095 402 095 402 095
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 402 095 402 095 402 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 709 1 608 1 618 1 432
Summa ansvarsförbindelser 1 709 1 608 1 618 1 432
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 66 019 70 214 58 578 60 131
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 16,79 % 12,61 % 13,55 % 10,54 %
Soliditet (%) 41,63 % 39,52 % 40,83 % 43,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,46 % 5,11 % 4,15 % 4,31 %
Riskbuffert (%) 0,98 % 1,48 % 1,11 % 1,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,41 % 9,37 % 6,93 % 7,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 529 471 474 458
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!