Koncernredovisning för Aktiebolaget Stångåstaden

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 532 350 1 572 320 1 634 770 1 522 490
Övriga rörelseintäkter 88 067 1 902 800 1 634 9 639
Total omsättning 1 620 417 3 475 120 1 636 404 1 532 129
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 225 250 1 211 520 1 243 130 1 159 520
Rörelseresultat 317 429 2 177 770 322 951 298 060
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 263 945 2 131 800 248 814 227 591
Skatt 25 028 7 581 27 778 28 198
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 263 945 2 131 800 248 814 227 591
Årets resultat 149 417 1 976 210 101 036 123 493
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 9 072 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 557 1 502 1 270 1 114
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 57 041 56 547 75 407 72 333
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 263 945 2 131 800 248 814 227 591
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -89 500 -148 000 -120 000 -75 900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 9 311 080 8 827 100 8 982 410 8 234 310
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 692 18 966 21 782 17 818
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 201 220 1 230 520 1 130 430 1 197 610
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 527 992 10 076 586 10 134 622 9 449 738
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 9 072 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 76 304 50 304 50 304 50 304
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 430 2 216 2 979 15 026
Summa finansiella anläggningstillgångar 107 425 72 997 64 688 76 735
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 635 400 10 149 600 10 199 300 9 526 470

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 930 13 160 0 0
Summa varulager 5 930 13 160 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 6 100 7 485 8 261 6 075
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 533 1 226 1 418 1 423
Övriga kortfristiga fordringar 314 659 280 606 353 801 328 545
Summa kortfristiga fordringar 321 292 289 317 363 480 336 043
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 269 22 565 11 110 6 214
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 334 491 325 042 374 590 342 257
Summa tillgångar 10 969 900 10 474 600 10 573 900 9 868 730

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 896 080 3 797 310 3 766 410 3 607 180
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 117 512 0 0
Årets resultat 149 417 1 976 210 101 036 123 493
Summa fritt eget kapital 6 045 497 5 891 032 3 867 446 3 730 673
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 413 500 6 259 040 4 235 450 4 098 670
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 355 083 335 555 328 844 299 607
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 770 500 2 241 000 3 141 000 3 225 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 770 500 2 241 000 3 141 000 3 225 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 000 000 1 200 000 2 355 000 1 800 000
Leverantörsskulder 193 192 201 613 255 399 186 035
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 82 201 93 472 80 967 63 012
Övriga kortfristiga skulder 155 434 143 948 177 247 196 406
Summa kortfristiga skulder 1 430 830 1 639 030 2 868 610 2 245 450
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 969 900 10 474 600 10 573 900 9 868 730

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 180 184 187 185
Löner till styrelse & VD 4 214 4 559 4 223 4 127
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 86 891 91 561 83 846 83 401
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 317 46 054 40 299 41 354
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 402 095 402 095
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 402 095 402 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 841 1 861 1 771 1 778
Summa ansvarsförbindelser 1 841 1 861 1 771 1 778
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 22,96 % 19,03 % 13,06 % 15,24 %
Soliditet (%) 58,46 % 59,75 % 40,06 % 41,53 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,12 % 34,06 % 5,87 % 5,55 %
Riskbuffert (%) 1,57 % 19,43 % 1,81 % 1,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,50 % 131,99 % 10,61 % 10,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 506 522 471 473
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Aktiebolaget Stångåstaden

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 304 440 1 346 960 1 412 680 1 305 750
Övriga rörelseintäkter 40 690 0 1 634 0
Total omsättning 1 345 130 1 346 960 1 414 314 1 305 750
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 44 074 0 9 520
Kostnad sålda varor 1 045 990 1 037 810 1 074 030 1 000 070
Rörelseresultat 218 384 181 353 267 117 220 555
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 220 200 143 495 205 217 163 513
Skatt 22 133 3 812 21 218 26 309
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 219 604 142 863 207 801 163 183
Årets resultat 146 367 14 983 81 099 98 224
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 10 648 13 935 14 798 13 429
Externa ränteintäkter 3 386 1 495 1 263 1 108
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 57 014 56 514 75 377 72 659
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 219 604 142 863 207 801 163 183
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -51 700 -124 700 -102 900 -38 980
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 596 632 -2 584 330
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 7 882 890 7 373 790 7 519 760 6 831 080
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 587 15 865 17 663 13 076
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 025 260 944 685 787 614 1 034 740
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 921 737 8 334 340 8 325 037 7 878 896
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 733 302 864 971 1 193 610 1 026 890
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 256 2 037 2 831 14 976
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 225 170 1 319 820 1 614 860 1 448 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 146 900 9 654 160 9 939 900 9 327 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 062 6 580 6 689 5 074
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 771 11 828 5 711 11 402
Övriga kortfristiga fordringar 281 398 233 534 327 466 271 630
Summa kortfristiga fordringar 303 231 251 942 339 866 288 106
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 269 12 017 11 110 6 214
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 310 500 263 959 350 976 294 320
Summa tillgångar 10 457 400 9 918 120 10 290 900 9 621 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 368 000 368 000 368 000 368 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 480 000 480 000 480 000 480 000
Summa bundet eget kapital 848 000 848 000 848 000 848 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 952 360 3 142 030 3 131 150 2 978 020
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 117 512 0 0
Årets resultat 146 367 14 983 81 099 98 224
Summa fritt eget kapital 5 098 727 3 274 525 3 212 249 3 076 244
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 946 720 4 122 530 4 060 250 3 924 250
Summa obeskattade reserver 7 440 8 036 8 669 6 084
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 327 039 301 201 297 887 274 230
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 770 500 2 241 000 3 141 000 3 225 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 1 672 780 0 19 259
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 770 500 3 913 780 3 141 000 3 244 260
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 000 000 1 200 000 2 355 000 1 800 000
Leverantörsskulder 166 534 165 623 205 791 149 922
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 106 284 87 409 69 893 56 602
Övriga kortfristiga skulder 132 893 119 543 152 394 165 976
Summa kortfristiga skulder 1 405 710 1 572 580 2 783 080 2 172 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 457 400 9 918 120 10 290 900 9 621 320

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 167 168 187 168
Löner till styrelse & VD 3 345 3 263 4 223 2 977
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 81 637 85 553 83 846 76 595
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 40 755 42 526 40 299 38 001
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 402 095 402 095
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 402 095 402 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 714 1 709 1 608 1 618
Summa ansvarsförbindelser 1 714 1 709 1 608 1 618
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 108 546 66 019 70 214 58 578
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 22,09 % 16,79 % 12,61 % 13,55 %
Soliditet (%) 56,92 % 41,63 % 39,52 % 40,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,69 % 3,46 % 5,11 % 4,15 %
Riskbuffert (%) 1,28 % 0,98 % 1,48 % 1,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,46 % 6,41 % 9,37 % 6,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 509 529 471 474
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!