Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Aktiebolaget Norrmalmstryckeriet

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 150 16 305 19 759 19 550
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 37 0 0
Total omsättning 15 156 16 342 19 759 19 550
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 362 5 334 7 158 7 694
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 276 3 355 3 812 3 235
Personalkostnader 5 607 7 064 6 952 7 089
Avskrivningar 387 560 626 745
Summa rörelsekostnader -14 632 -16 313 -18 548 -18 763
Rörelseresultat 511 29 1 210 787
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 445 280 1 246 1 039
Skatt 49 20 257 197
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 494 40 1 121 715
Årets resultat 146 60 876 673
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 54 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 43 89 77
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 494 40 1 121 715
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -250 -200 -114 -170
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -49 240 125 324
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 484 741 997 1 273
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 484 741 997 1 273
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 42 87 281 540
Inventarier 382 288 339 199
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 424 375 620 739
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 582 1 582 1 528 1 528
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 582 1 582 1 528 1 528
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 491 2 698 3 146 3 541

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 70 93 78 46
Övrigt varulager 310 298 222 254
Summa varulager 380 391 300 300
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 962 1 835 3 007 3 930
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 738 609 383 655
Summa kortfristiga fordringar 2 700 2 444 3 390 4 585
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 469 2 181 2 193 1 671
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 5 549 5 016 5 884 6 557
Summa tillgångar 8 040 7 713 9 030 10 097

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 3 633 3 573 3 098 3 125
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 146 60 876 673
Summa fritt eget kapital 3 779 3 633 3 974 3 798
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 3 899 3 753 4 094 3 918
Summa obeskattade reserver 1 865 1 816 2 056 2 181
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 735 655 936 1 476
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 250 236 114 170
Övriga kortfristiga skulder 1 291 1 253 1 831 2 353
Summa kortfristiga skulder 2 276 2 144 2 881 3 999
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 8 040 7 713 9 030 10 097

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 11 12 12 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 700 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 700 700 700 700
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 400 700
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 227,11 % 215,72 % 193,79 % 156,44 %
Soliditet (%) 65,59 % 66,01 % 62,12 % 54,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,37 % 0,79 % 19,98 % 12,94 %
Riskbuffert (%) 5,74 % -0,56 % 10,80 % 6,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,15 % -0,02 % 5,22 % 3,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0