Nyckeltal för Aktiebolaget Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi M.O.F.T.

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 377 392 281 1 347
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 377 392 281 1 347
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 33 153
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 103 99 157 156
Avskrivningar 208 162 180 206
Summa rörelsekostnader -311 -261 -370 -515
Rörelseresultat -526 -526 -1 308 -81
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -524 -528 -1 422 487
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -524 -528 -1 422 487
Årets resultat -524 -528 -1 422 487
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 7 9 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 105 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -524 -528 -1 422 487
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 2 080 2 129 2 178 2 227
Maskiner 0 0 307 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 137 194 0 367
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 217 2 323 2 485 2 594
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 217 2 323 2 485 2 594

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 245 302 259 356
Summa kortfristiga fordringar 245 302 259 356
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 318 318 258 258
Summa kassa och bank 540 1 179 1 939 3 631
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 103 1 799 2 456 4 245
Summa tillgångar 3 320 4 122 4 941 6 839

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 933 3 651 5 263 5 176
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -524 -528 -1 422 487
Summa fritt eget kapital 2 409 3 123 3 841 5 663
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 009 3 723 4 441 6 263
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 23 53 56
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 292 376 447 520
Summa kortfristiga skulder 311 399 500 576
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 320 4 122 4 941 6 839

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 800 800 800 800
Fastighetsinteckningar 4 800 4 800 4 800 4 800
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 600 5 600 5 600 5 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 190 190 190 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 252,41 % 371,18 % 439,60 % 692,19 %
Soliditet (%) 90,63 % 90,32 % 89,88 % 91,58 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,41 % -14,18 % -32,02 % 7,78 %
Riskbuffert (%) -18,11 % -14,39 % -49,27 % 6,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -141,11 % -136,48 % -546,62 % 35,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!