Nyckeltal för Aktiebolaget Le-Wes Varuhus

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 197 3 150 4 059 3 985
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1
Total omsättning 4 197 3 150 4 059 3 986
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 756 1 949 2 530 2 538
Övriga externa kostnader 314 306 287 270
Personalkostnader 874 823 726 927
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 944 -3 078 -3 543 -3 735
Rörelseresultat 253 72 516 251
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 249 333 475 245
Skatt 52 15 109 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 249 333 475 245
Årets resultat 197 319 366 3
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 5 8 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 32 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 249 333 475 245
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 -240
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 380 1 295 1 537 2 268
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 480 1 395 1 637 2 368
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 1 480 1 395 1 637 2 368

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 664 1 445 1 647 2 059
Summa varulager 1 664 1 445 1 647 2 059
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 27 27 27 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 481 448 404 590
Summa kortfristiga fordringar 508 475 431 617
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 623 608 605 637
Summa kassa och bank 1 118 740 721 320
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 3 913 3 267 3 404 3 634
Summa tillgångar 5 392 4 662 5 041 6 001

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 3 128 2 810 2 944 3 440
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 197 319 366 3
Summa fritt eget kapital 3 325 3 129 3 310 3 443
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 3 445 3 249 3 430 3 563
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 669 669 669 429
Övriga långfristiga skulder 22 22 22 117
Summa långfristiga skulder 691 691 691 546
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 096 539 761 1 487
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 240
Övriga kortfristiga skulder 160 183 159 164
Summa kortfristiga skulder 1 256 722 920 1 891
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 5 392 4 662 5 041 6 001

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 250 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 250 250 250 250
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 500 500
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 129,46 % 168,28 % 125,22 % 49,55 %
Soliditet (%) 63,89 % 69,69 % 68,04 % 59,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,23 % 10,25 % 13,85 % 6,88 %
Riskbuffert (%) 4,49 % 6,90 % 7,73 % 3,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,84 % 10,41 % 10,72 % 6,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!