Nyckeltal för Aktiebolaget Le-Wes Varuhus

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 136 4 197 3 150 4 059
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 136 4 197 3 150 4 059
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 170 2 756 1 949 2 530
Övriga externa kostnader 641 314 306 287
Personalkostnader 952 874 823 726
Avskrivningar 1 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 764 -3 944 -3 078 -3 543
Rörelseresultat 371 253 72 516
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 369 249 333 475
Skatt 76 52 15 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 369 249 333 475
Årets resultat 293 197 319 366
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 4 5 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 32
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 369 249 333 475
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 604 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 604 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 482 1 380 1 295 1 537
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 582 1 480 1 395 1 637
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 3 185 1 480 1 395 1 637

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 760 1 664 1 445 1 647
Summa varulager 2 760 1 664 1 445 1 647
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 27 27 27 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 940 481 448 404
Summa kortfristiga fordringar 967 508 475 431
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 641 623 608 605
Summa kassa och bank 206 1 118 740 721
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 4 575 3 913 3 267 3 404
Summa tillgångar 7 760 5 392 4 662 5 041

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 3 326 3 128 2 810 2 944
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 293 197 319 366
Summa fritt eget kapital 3 619 3 325 3 129 3 310
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 739 3 445 3 249 3 430
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 668 669 669 669
Övriga långfristiga skulder 22 22 22 22
Summa långfristiga skulder 690 691 691 691
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 165 1 096 539 761
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 167 160 183 159
Summa kortfristiga skulder 3 332 1 256 722 920
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 7 760 5 392 4 662 5 041

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 250 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 250 250 250 250
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 500
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 35,20 % 129,46 % 168,28 % 125,22 %
Soliditet (%) 48,18 % 63,89 % 69,69 % 68,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,87 % 7,23 % 10,25 % 13,85 %
Riskbuffert (%) 4,71 % 4,49 % 6,90 % 7,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,11 % 5,84 % 10,41 % 10,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Aktiebolaget Le-Wes Varuhus

Information 2012-04 2011-04 2010-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-04 2011-04 2010-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 299 5 080 5 105
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 5 299 5 080 5 105
Rörelsens kostnader 2012-04 2011-04 2010-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 3 155 3 064 3 048
Övriga externa kostnader 324 340 351
Personalkostnader 1 388 1 342 1 237
Avskrivningar 3 4 6
Summa rörelsekostnader -4 870 -4 750 -4 642
Rörelseresultat 430 330 463
Resultat 2012-04 2011-04 2010-04
Resultat före skatt 473 326 450
Skatt 59 85 134
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 473 326 450
Årets resultat 413 240 316
Jämförelsestörande poster 2012-04 2011-04 2010-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-04 2011-04 2010-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 38 18 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 18 22 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-04 2011-04 2010-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 473 326 450
Bokslutsdispositioner 2012-04 2011-04 2010-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-04 2011-04 2010-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-04 2011-04 2010-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2012-04 2011-04 2010-04
Byggnader och mark 22 23 23
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 5 8
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 28 31
Finansiella anläggningstillgångar 2012-04 2011-04 2010-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 370 1 070 645
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 370 1 070 645
2012-04 2011-04 2010-04
Summa anläggningstillgångar 1 394 1 098 677

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-04 2011-04 2010-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 1 735 1 398 1 335
Summa varulager 1 735 1 398 1 335
Kortfristiga fordringar 2012-04 2011-04 2010-04
Kundfordringar 36 40 60
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 500 416 268
Summa kortfristiga fordringar 536 456 328
Kassa och bank 2012-04 2011-04 2010-04
Summa kortfristiga placeringar 1 065 1 024 1 022
Summa kassa och bank 1 170 1 225 1 982
2012-04 2011-04 2010-04
Summa omsättningstillgångar 4 507 4 102 4 668
Summa tillgångar 5 901 5 200 5 345

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-04 2011-04 2010-04
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 83 42 42
Summa bundet eget kapital 183 142 142
Fritt eget kapital 2012-04 2011-04 2010-04
Balanserat resultat 4 180 4 081 3 865
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 413 240 316
Summa fritt eget kapital 4 593 4 321 4 181
2012-04 2011-04 2010-04
Summa eget kapital 4 776 4 463 4 323
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 15 1 1
Långfristiga skulder 2012-04 2011-04 2010-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 12 22 15
Summa långfristiga skulder 12 22 15
Kortfristiga skulder 2012-04 2011-04 2010-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 718 357 623
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 379 358 384
Summa kortfristiga skulder 1 097 715 1 007
2012-04 2011-04 2010-04
Summa eget kapital och skulder 5 901 5 200 5 345

Noter

2012-04 2011-04 2010-04
Antal anställda 3 3 3
Löner till styrelse & VD 415 377 372
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 531 543 476
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 436 415 384
2012-04 2011-04 2010-04
Företagsinteckningar 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 370 1 070 645
Summa ansvarsförbindelser 1 370 1 070 645
Beviljad checkräkningskredit 250 0 250
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-04 2011-04 2010-04
Kassalikviditet (%) 155,52 % 235,10 % 229,39 %
Soliditet (%) 80,94 % 85,83 % 80,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,90 % 7,30 % 10,41 %
Riskbuffert (%) 6,70 % 3,71 % 6,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,59 % 5,98 % 8,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 315 307 283
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord