Nyckeltal för Aktiebolaget Kåge grill och pizzeria

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 2 979
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2 022
Total omsättning 0 0 0 5 001
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 937
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 29 62 463
Personalkostnader 0 9 11 1 590
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 -38 -73 -2 990
Rörelseresultat -21 -38 -73 2 011
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 90 93 45 1 575
Skatt 22 24 12 339
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -23 -40 -73 2 003
Årets resultat 68 68 33 1 235
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -23 -40 -73 2 003
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 113 133 118 -428
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 6 168 904
Summa kortfristiga fordringar 4 6 168 904
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 704 3 005 3 472 3 480
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 708 3 011 3 640 4 384
Summa tillgångar 2 708 3 011 3 640 4 384

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 18 18 18 18
Summa bundet eget kapital 118 118 118 118
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 480 1 662 2 029 1 394
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 68 68 33 1 235
Summa fritt eget kapital 1 548 1 730 2 062 2 629
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 666 1 848 2 180 2 747
Summa obeskattade reserver 1 002 1 115 1 248 1 366
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 5 2 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 39 43 209 252
Summa kortfristiga skulder 40 48 211 271
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 708 3 011 3 640 4 384

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 450 450 450 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 450 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 150 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 6 770,00 % 6 272,92 % 1 725,12 % 1 617,71 %
Soliditet (%) 88,79 % 88,67 % 85,16 % 85,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,96 % -1,50 % -2,36 % 53,36 %
Riskbuffert (%) -1,43 % -1,85 % -2,01 % 44,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!