Nyckeltal för Aktiebolaget Djurgårdens Ridskola

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 057 5 869 7 880 7 078
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 294 120 201 147
Total omsättning 8 351 5 989 8 081 7 225
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 929 3 284 3 029 2 729
Personalkostnader 4 264 3 579 3 554 2 934
Avskrivningar 94 169 214 451
Summa rörelsekostnader -8 287 -7 032 -6 797 -6 114
Rörelseresultat 65 -1 043 1 283 1 112
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 61 -1 048 1 274 1 107
Skatt 0 0 276 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 61 -1 048 1 274 1 107
Årets resultat 61 -1 048 998 868
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 5 9 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 61 -1 048 1 274 1 107
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 220 254 308 511
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 220 254 308 511
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 6 6 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 58 58 58 58
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 277 312 365 569

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 74 0 0 0
Summa varulager 74 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 60 0 0 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 535 273 56 295
Summa kortfristiga fordringar 595 273 56 307
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 621 3 104 2 816 1 367
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 290 3 376 2 872 1 674
Summa tillgångar 3 568 3 688 3 237 2 242

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 316 1 364 695 47
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 61 -1 048 998 868
Summa fritt eget kapital 377 316 1 693 915
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 497 436 1 813 1 035
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 438 573 606 576
Summa långfristiga skulder 438 573 606 576
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 196 167 169 83
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 105 66 166
Övriga kortfristiga skulder 2 437 2 407 583 382
Summa kortfristiga skulder 2 633 2 679 818 631
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 568 3 688 3 237 2 242

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 10 10 10 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 100 100 0 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 0 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 100 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 122,14 % 126,05 % 351,10 % 265,29 %
Soliditet (%) 13,93 % 11,82 % 56,01 % 46,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,27 % -240,37 % 70,27 % 106,96 %
Riskbuffert (%) 1,68 % -28,43 % 39,00 % 49,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,68 % -17,94 % 16,05 % 15,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!