Nyckeltal för Aktiebolaget Björk & Blandat

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 535 2 230 1 596 2 254
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 133 106 18
Total omsättning 2 535 2 363 1 702 2 272
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 510 0 3 59
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 405 503 548 700
Personalkostnader 373 946 533 626
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 288 -1 449 -1 084 -1 385
Rörelseresultat 1 247 914 618 887
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 690 964 428 339
Skatt 145 123 97 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 924 1 156 462 493
Årets resultat 544 841 332 192
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 400 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 323 158 156 102
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 292
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 924 1 156 462 493
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -234 -192 -34 -154
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 3 800 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 800 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 400 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 183 16 171 16 150 10 315
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 783 16 771 16 750 10 315
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 20 583 16 771 16 750 10 315

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 460 0 0 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 106 639 66 165
Summa kortfristiga fordringar 566 639 66 296
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 318 1 068 615 3 479
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 884 1 707 681 3 775
Summa tillgångar 22 466 18 478 17 431 14 090

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 6 227 5 926 5 595 5 403
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 544 841 332 192
Summa fritt eget kapital 6 771 6 767 5 927 5 595
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 6 891 6 887 6 047 5 715
Summa obeskattade reserver 1 527 1 292 1 101 1 067
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 490 9 810 9 810 6 210
Summa långfristiga skulder 13 490 9 810 9 810 6 210
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 28
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 557 488 473 1 070
Summa kortfristiga skulder 557 488 474 1 098
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 22 466 18 478 17 431 14 090

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 800 0 0 0
Övriga säkerheter 16 150 16 150 0 0
Summa säkerheter 19 950 16 150 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 338,24 % 349,80 % 143,67 % 343,81 %
Soliditet (%) 35,68 % 42,42 % 39,35 % 46,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,53 % 14,75 % 6,74 % 7,58 %
Riskbuffert (%) 3,32 % 5,63 % 2,07 % 1,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,71 % 44,75 % 19,17 % 4,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!