Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 53 818 48 697 53 062 48 893
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 205 0 0 0
Total omsättning 59 023 48 697 53 062 48 893
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 525 17 536 17 478 16 528
Personalkostnader 20 515 18 912 20 963 22 084
Avskrivningar 309 352 352 365
Summa rörelsekostnader -38 349 -36 800 -38 793 -38 977
Rörelseresultat 20 674 11 898 14 270 9 916
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 91 584 19 866 25 271 23 150
Skatt 3 777 3 946 6 114 5 348
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 87 084 17 766 26 331 27 050
Årets resultat 86 929 15 520 18 783 16 535
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 74 475 182 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 17 1 0
Övriga finansiella kostnader 8 064 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 87 084 17 766 26 331 27 050
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -878 -400 -373 -1 267
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 500 2 100 -1 060 -3 900
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 226 498 585 852
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 226 498 585 852
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 74 475 182 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 77 048 93 638 87 931 61 280
Summa finansiella anläggningstillgångar 77 109 103 147 97 439 70 789
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 77 335 103 645 98 023 71 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 50 23 909 1 351
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 309 11 705
Övriga kortfristiga fordringar 3 576 2 377 1 344 1 835
Summa kortfristiga fordringar 3 626 2 400 3 562 14 891
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 158 224 47 864 54 168 55 219
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 161 850 50 264 57 731 70 110
Summa tillgångar 239 185 153 909 155 754 141 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 89 004 73 484 66 701 55 166
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 86 929 15 520 18 783 16 535
Summa fritt eget kapital 175 933 89 004 85 484 71 701
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 176 053 89 124 85 604 71 821
Summa obeskattade reserver 30 500 35 000 37 100 36 040
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 717 1 752 2 755 1 626
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 444 400 373 1 267
Övriga kortfristiga skulder 30 470 27 633 29 922 30 996
Summa kortfristiga skulder 32 631 29 785 33 050 33 889
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 239 185 153 909 155 754 141 750

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 21 20 20 21
Löner till styrelse & VD 2 768 2 512 2 532 2 460
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 673 8 252 8 991 9 896
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 709 6 934 7 544 8 365
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 25 000 0 12 000 5 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 496,00 % 168,76 % 174,67 % 206,88 %
Soliditet (%) 83,00 % 74,67 % 72,52 % 69,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,86 % 15,46 % 23,31 % 27,49 %
Riskbuffert (%) 19,94 % 11,51 % 16,90 % 19,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 146,83 % 36,45 % 49,62 % 55,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 545 538 576 588