Nyckeltal för Aktiebolaget Ö. Sönnarslövs Plantskola

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 42 169 45 851 40 041 39 472
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 816 853 764 3 653
Total omsättning 43 985 46 704 40 805 43 125
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -47 0
Råvaror och förnödenheter 5 751 5 772 5 233 3 960
Handelsvaror 17 610 15 752 14 843 13 454
Övriga externa kostnader 9 207 8 303 7 935 7 293
Personalkostnader 3 030 2 861 4 607 7 701
Avskrivningar 4 152 2 866 2 716 2 253
Summa rörelsekostnader -39 750 -35 554 -35 287 -34 661
Rörelseresultat 4 235 11 109 5 423 8 464
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 3 244 8 477 3 650 6 212
Skatt 686 1 828 793 1 366
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 573 11 213 5 534 8 526
Årets resultat 2 558 6 649 2 858 4 846
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 289 62 76 34
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 573 11 213 5 534 8 526
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 329 -2 736 -1 884 -2 314
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 5 377 5 613 5 849 6 086
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 608 11 194 12 318 7 142
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 754 1 754 1 662 1 446
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 739 18 561 19 829 14 674
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 385 365 347 316
Summa finansiella anläggningstillgångar 385 365 347 316
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 24 124 18 926 20 176 14 990

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 47
Övrigt varulager 2 626 2 545 2 989 2 875
Summa varulager 2 626 2 545 2 989 2 922
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 3 887 3 248 2 075 2 164
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 997 750 1 235 1 604
Summa kortfristiga fordringar 4 884 3 998 3 310 3 768
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 88 35 102 92
Summa kassa och bank 28 387 28 121 20 288 18 299
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 35 985 34 699 26 688 25 081
Summa tillgångar 60 108 53 625 46 864 40 072

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 420 420 420 420
Summa bundet eget kapital 920 920 920 920
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 30 807 24 158 21 301 16 454
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 558 6 649 2 858 4 846
Summa fritt eget kapital 33 365 30 807 24 159 21 300
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 34 285 31 727 25 079 22 220
Summa obeskattade reserver 14 088 12 759 10 023 8 139
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 2 365 483
Summa långfristiga skulder 0 0 2 365 483
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 966 4 917 7 734 5 872
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 770 4 222 1 664 3 357
Summa kortfristiga skulder 11 736 9 139 9 398 9 229
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 60 108 53 625 46 864 40 072

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 15 15 21 34
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 3 750 3 750 3 750 3 750
Fastighetsinteckningar 2 044 2 275 2 275 2 275
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 794 6 025 6 025 6 025
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 450 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 283,50 % 351,45 % 251,10 % 239,10 %
Soliditet (%) 74,31 % 76,70 % 69,28 % 70,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,24 % 27,26 % 17,05 % 30,21 %
Riskbuffert (%) 7,61 % 20,91 % 11,81 % 21,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,84 % 24,46 % 13,82 % 21,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!