Nyckeltal för Agata Ögonklinik AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 245 6 659 5 857 6 174
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 77 4 0 0
Total omsättning 8 322 6 663 5 857 6 174
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 476 1 226 1 313 1 593
Personalkostnader 2 442 2 209 2 524 2 204
Avskrivningar 273 314 519 492
Summa rörelsekostnader -4 191 -3 749 -4 356 -4 289
Rörelseresultat 4 131 2 915 1 501 1 885
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 615 2 429 962 1 454
Skatt 754 524 211 324
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 342 3 018 1 391 1 778
Årets resultat 2 862 1 905 752 1 131
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 249 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 69 84 109 101
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 6
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 342 3 018 1 391 1 778
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -727 -589 -429 -324
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 2 441 2 480 2 519 2 558
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 229 380 655 939
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 670 2 860 3 174 3 497
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 506 4 506 7 556 4 506
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 506 4 506 7 556 4 506
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 7 176 7 366 10 730 8 002

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 592 352 671
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 171 52 163 541
Summa kortfristiga fordringar 1 184 644 515 1 212
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 850 0 3 550
Summa kassa och bank 6 697 3 842 2 113 666
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 7 881 5 337 2 628 5 428
Summa tillgångar 15 057 12 702 13 358 13 430

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 951 4 046 3 295 2 164
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 862 1 905 752 1 131
Summa fritt eget kapital 8 813 5 951 4 047 3 295
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 863 6 001 4 097 3 345
Summa obeskattade reserver 3 213 2 486 1 897 1 468
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 531 1 795 3 468 3 468
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 433 1 936 3 485 3 988
Övriga långfristiga skulder 38 -59 -113 6
Summa långfristiga skulder 2 002 3 672 6 840 7 462
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 132 76 156 156
Leverantörsskulder 0 64 41 78
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 847 403 327 921
Summa kortfristiga skulder 979 543 524 1 155
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 15 057 12 702 13 358 13 430

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 508 1 508 1 508 1 508
Övriga säkerheter 4 506 4 506 4 506 4 680
Summa säkerheter 6 014 6 014 6 014 6 188
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 805,01 % 826,15 % 501,53 % 162,60 %
Soliditet (%) 74,59 % 61,67 % 41,14 % 32,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,66 % 38,53 % 25,31 % 40,16 %
Riskbuffert (%) 27,49 % 22,70 % 9,84 % 12,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,83 % 44,06 % 21,89 % 27,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!