Nyckeltal för Advokatfirman Peter Eklund AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 196 2 839 3 882 4 219
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 57 0 0 90
Total omsättning 2 253 2 839 3 882 4 309
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 569 939 1 243 1 433
Personalkostnader 1 545 1 567 1 899 1 469
Avskrivningar 5 5 5 5
Summa rörelsekostnader -2 119 -2 511 -3 147 -2 907
Rörelseresultat 134 328 735 1 402
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 133 291 725 1 528
Skatt 30 64 163 344
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 133 291 705 1 388
Årets resultat 103 227 561 1 185
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 14 30 13
Övriga finansiella kostnader 0 23 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 133 291 705 1 388
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 20 140
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 10 15 20
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 10 15 20
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 595 1 595
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 595 1 595
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 5 10 1 610 1 615

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 32 78 311 598
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 870 6 555 4 510 4 405
Summa kortfristiga fordringar 3 902 6 633 4 821 5 003
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 380 820 900 914
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 4 282 7 453 5 722 5 918
Summa tillgångar 4 287 7 463 7 332 7 533

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 582 845 909 394
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 103 227 561 1 185
Summa fritt eget kapital 685 1 072 1 470 1 579
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 735 1 122 1 520 1 629
Summa obeskattade reserver 0 0 0 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 287 1 314
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 287 1 314
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 4 049 27
Leverantörsskulder 5 76 32 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 547 6 265 444 4 400
Summa kortfristiga skulder 3 552 6 341 4 525 4 570
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 4 287 7 463 7 332 7 533

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 1 595
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 1 595 0
Summa säkerheter 0 0 1 595 1 595
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 490 625 670
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 120,55 % 117,54 % 126,43 % 129,47 %
Soliditet (%) 17,14 % 15,03 % 20,73 % 21,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,10 % 25,94 % 46,38 % 84,44 %
Riskbuffert (%) 3,10 % 3,81 % 9,51 % 18,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,01 % 8,95 % 17,39 % 32,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!