2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Advokatfirman Källén AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 530 1 315
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 2 530 1 315
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 66 56
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 272 213
Personalkostnader 17 10
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -355 -279
Rörelseresultat 2 175 1 035
Resultat 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 639 812
Skatt 344 146
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 2 175 1 034
Årets resultat 1 295 666
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 175 1 034
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -536 -222
Balansräkning 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12
Kundfordringar 650 464
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 970 31 488
Summa kortfristiga fordringar 25 620 31 952
Kassa och bank 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 2 368 710
2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 27 988 32 662
Summa tillgångar 27 988 32 662

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 494 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 1 295 666
Summa fritt eget kapital 1 789 666
2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 839 716
Summa obeskattade reserver 757 222
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 12 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 25 379 31 718
Summa kortfristiga skulder 25 391 31 724
2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 27 988 32 662

Noter

2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 177 172
2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 110,23 % 102,96 %
Soliditet (%) 8,56 % 2,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 90,74 % 117,55 %
Riskbuffert (%) 7,77 % 3,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 85,97 % 78,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0