Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Advokatbyrån Sörmdal AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 273 10 294 10 688 7 092
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 5 0 0
Total omsättning 6 281 10 299 10 688 7 092
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 457 1 357 1 493 784
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 478 2 047 1 135 1 012
Personalkostnader 3 632 3 932 4 139 2 951
Avskrivningar 12 12 12 10
Summa rörelsekostnader -5 579 -7 348 -6 779 -4 757
Rörelseresultat 703 2 951 3 910 2 335
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 876 2 374 3 173 1 969
Skatt 40 527 704 442
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 703 2 951 3 909 2 331
Årets resultat 102 1 847 2 469 1 527
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 2 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 703 2 951 3 909 2 331
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag -734 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 173 -577 -736 -362
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 24 36 48
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 24 36 48
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 305 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 355 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 5 368 24 36 48

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 1 909 3 305 4 700 4 074
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 706 490 658 646
Summa kortfristiga fordringar 2 615 3 795 5 358 4 720
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 656 6 872 5 084 3 472
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 4 271 10 667 10 442 8 192
Summa tillgångar 9 638 10 692 10 478 8 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 4 441 3 924 3 055 2 723
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 102 1 847 2 469 1 527
Summa fritt eget kapital 4 543 5 771 5 524 4 250
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 4 643 5 871 5 624 4 350
Summa obeskattade reserver 3 686 3 859 3 283 2 547
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 167 98 234 79
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 142 863 1 338 1 264
Summa kortfristiga skulder 1 309 961 1 572 1 343
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 9 638 10 692 10 478 8 240

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 4 7 7 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 134
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 637
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 329 1 330 1 600 1 195
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 326,28 % 1 109,99 % 664,25 % 609,98 %
Soliditet (%) 76,36 % 81,51 % 76,77 % 75,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,55 % 33,86 % 48,60 % 37,43 %
Riskbuffert (%) 7,26 % 27,60 % 37,24 % 28,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,19 % 28,67 % 36,56 % 32,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 534