Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Advokatbyrån Sörmdal AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 079 6 273 10 294 10 688
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 8 5 0
Total omsättning 8 079 6 281 10 299 10 688
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 298 457 1 357 1 493
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 540 1 478 2 047 1 135
Personalkostnader 3 911 3 632 3 932 4 139
Avskrivningar 12 12 12 12
Summa rörelsekostnader -5 761 -5 579 -7 348 -6 779
Rörelseresultat 2 319 703 2 951 3 910
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 2 874 876 2 374 3 173
Skatt 156 40 527 704
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 319 703 2 951 3 909
Årets resultat 525 102 1 847 2 469
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 319 703 2 951 3 909
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -2 193 -734 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 555 173 -577 -736
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 13 24 36
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 13 24 36
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 754 5 305 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 829 5 355 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 5 830 5 368 24 36

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 1 696 1 909 3 305 4 700
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 471 706 490 658
Summa kortfristiga fordringar 2 167 2 615 3 795 5 358
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 855 1 656 6 872 5 084
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 4 021 4 271 10 667 10 442
Summa tillgångar 9 851 9 638 10 692 10 478

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 3 214 4 441 3 924 3 055
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 525 102 1 847 2 469
Summa fritt eget kapital 3 739 4 543 5 771 5 524
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 3 839 4 643 5 871 5 624
Summa obeskattade reserver 3 131 3 686 3 859 3 283
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 289 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 289 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 138 167 98 234
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 454 1 142 863 1 338
Summa kortfristiga skulder 2 592 1 309 961 1 572
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 9 851 9 638 10 692 10 478

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 6 4 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 521 1 329 1 330 1 600
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 155,17 % 326,28 % 1 109,99 % 664,25 %
Soliditet (%) 62,40 % 76,36 % 81,51 % 76,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,73 % 9,55 % 33,86 % 48,60 %
Riskbuffert (%) 23,54 % 7,26 % 27,60 % 37,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,70 % 11,19 % 28,67 % 36,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0