2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Advokat Curt Jakobsson Aktiebolag

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 911 2 081 1 886 1 811
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 23 0 0
Total omsättning 1 911 2 104 1 886 1 811
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 644 432 591 575
Personalkostnader 502 769 629 697
Avskrivningar 54 54 0 0
Summa rörelsekostnader -1 200 -1 255 -1 220 -1 272
Rörelseresultat 711 848 666 539
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 621 691 484 391
Skatt 150 164 117 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 712 844 661 535
Årets resultat 471 527 367 296
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 4 5 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 712 844 661 535
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -91 -153 -177 -144
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 164 218 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 164 218 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 164 218 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 92 205 210 129
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 438 480 581 492
Summa kortfristiga fordringar 530 685 791 621
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 026 1 671 1 483 1 324
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 2 555 2 356 2 273 1 946
Summa tillgångar 2 719 2 574 2 273 1 946

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 874 637 509 463
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 471 527 367 296
Summa fritt eget kapital 1 345 1 164 876 759
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 1 465 1 284 996 879
Summa obeskattade reserver 1 124 1 033 880 703
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 0 19 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 125 258 377 351
Summa kortfristiga skulder 130 258 396 363
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 2 719 2 574 2 273 1 946

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 494
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 194
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 270 290 240 250
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 1 966,15 % 913,18 % 574,24 % 535,81 %
Soliditet (%) 84,35 % 79,46 % 72,35 % 71,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,05 % 41,26 % 40,19 % 38,29 %
Riskbuffert (%) 26,19 % 32,19 % 28,50 % 27,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,26 % 40,37 % 34,78 % 29,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 494