Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Adelis Holding I AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 827 2 813 3 011 2 665
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 827 2 813 3 011 2 665
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 529 999 563 746 202 333 140 400
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 131 1 004 1 309 942
Personalkostnader 1 776 1 789 1 703 1 490
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -532 906 -566 539 -205 345 -142 832
Rörelseresultat 529 919 563 766 202 332 140 633
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 529 910 563 737 202 242 140 546
Skatt 93 134 163 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 529 910 563 737 202 242 140 546
Årets resultat 529 817 563 603 202 079 140 417
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 9 29 90 87
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 529 910 563 737 202 242 140 546
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 80 197 578
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 80 197 578
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 643 969 114 738 376 629 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 643 969 114 738 376 629 252 153
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 643 969 114 818 376 826 252 731

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 331 028 810 636 106 632 33 813
Summa kortfristiga fordringar 331 028 810 636 106 632 33 813
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 654 589 2 628 1 519
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 331 682 811 225 109 260 35 332
Summa tillgångar 975 651 926 043 486 086 288 063

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 54 54 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 54 54 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 445 188 361 843 283 211 154 887
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -12 133
Årets resultat 529 817 563 603 202 079 140 417
Summa fritt eget kapital 975 005 925 446 485 290 283 171
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 975 059 925 500 485 340 283 221
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 24 6
Summa långfristiga skulder 0 0 24 6
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 30 26 12 592
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 562 516 710 4 244
Summa kortfristiga skulder 592 542 722 4 836
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 975 651 926 043 486 086 288 063

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 227 1 194 1 154 675
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 494 482 465 724
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 17 000 17 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 56 027,36 % 149 672,51 % 15 132,96 % 730,60 %
Soliditet (%) 99,94 % 99,94 % 99,85 % 98,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,35 % 60,91 % 41,67 % 49,62 %
Riskbuffert (%) 52,79 % 55,53 % 29,56 % 47,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18 744,29 % 20 039,39 % 6 713,78 % 5 270,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 227 1 194 1 154 42

Nyckeltal för Adelis Holding I AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 289 241 276 223
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -289 -241 -276 -223
Rörelseresultat -289 -241 -276 -223
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 479 -267 -363 588
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 479 -267 -363 588
Årets resultat 479 825 169 77 846 18 918
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 768 0 0 898
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 26 87 87
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 479 -267 -363 588
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 825 438 78 209 18 330
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 768 0 0 898
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 69 757 69 763 69 964 69 612
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 69 757 69 763 69 964 69 612

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 329 540 809 244 105 358 29 634
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 376 183
Summa kortfristiga fordringar 329 540 809 244 105 734 29 817
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 25 1 628 51
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 329 549 809 269 107 362 29 868
Summa tillgångar 399 306 879 032 177 326 99 480

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 54 54 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 54 54 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 398 717 53 759 99 379 92 594
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -12 133
Årets resultat 479 825 169 77 846 18 918
Summa fritt eget kapital 399 196 878 928 177 225 99 379
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 399 250 878 982 177 275 99 429
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 38 50 50 50
Övriga kortfristiga skulder 0 0 1 1
Summa kortfristiga skulder 56 50 51 51
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 399 306 879 032 177 326 99 480

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 178 457 50 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 588 480,36 % 1 618 538,00 % 210 513,73 % 58 564,71 %
Soliditet (%) 99,99 % 99,99 % 99,97 % 99,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,12 % -0,03 % -0,20 % 0,59 %
Riskbuffert (%) 0,12 % -52,03 % -170,74 % -169,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0