Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för AddPro Group Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 501 420 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 501 420 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 717 213 154
Personalkostnader 197 197 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -12 914 -410 -154
Rörelseresultat -12 413 10 -154
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 192 585 8 -158
Skatt 19 46 -35
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 192 585 8 -158
Årets resultat 205 066 162 -123
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 4
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 192 585 8 -158
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 12 500 200 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 35
Summa finansiella anläggningstillgångar 332 235 332 235 291 770
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 332 235 332 235 291 770

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 169 3 430 0
Övriga kortfristiga fordringar 429 15 0
Summa kortfristiga fordringar 11 598 3 445 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 152 60 2 061
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 750 3 505 2 061
Summa tillgångar 344 985 335 740 293 831

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 324 324 290
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 2
Summa bundet eget kapital 324 324 292
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 66 511 271 349 229 654
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 62 054 62 054 62 054
Årets resultat 205 066 162 -123
Summa fritt eget kapital 333 631 333 565 291 585
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 333 955 333 889 291 877
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 791 150 1 797
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 018 1 583 3
Övriga kortfristiga skulder 221 118 154
Summa kortfristiga skulder 11 030 1 851 1 954
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 344 985 335 740 293 831

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 332 235 0 291 735
Summa säkerheter 332 235 0 291 735
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 115,59 % 189,36 % 105,48 %
Soliditet (%) 96,80 % 99,45 % 99,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,67 % 0,00 % -0,05 %
Riskbuffert (%) 55,81 % -0,11 % -0,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38 439,72 % 1,43 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0