Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adcall Holding AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 598 301 439 1 429
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 73 0 0
Total omsättning 598 374 439 1 429
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 142 43 465 110
Personalkostnader 153 0 2 323
Avskrivningar 18 18 27 27
Summa rörelsekostnader -313 -61 -494 -460
Rörelseresultat 285 314 -54 969
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 38 314 -58 968
Skatt 49 0 0 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 38 314 -58 968
Årets resultat -11 114 -231 6
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 496 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 4 1
Övriga finansiella kostnader 743 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 38 314 -58 968
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -200 -173 -960
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 9
Inventarier 0 18 36 54
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 18 36 63
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 496 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 600 1 412 1 404 1 319
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 600 1 430 1 440 1 382

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 325
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 71 449
Övriga kortfristiga fordringar 480 41 39 4
Summa kortfristiga fordringar 480 41 110 778
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 30 1 3 65
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 510 42 113 843
Summa tillgångar 2 110 1 472 1 552 2 225

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 114 0 231 224
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -11 114 -231 6
Summa fritt eget kapital 103 114 0 230
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 203 214 100 330
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 518 518 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 474 175 190 94
Övriga kortfristiga skulder 1 433 565 744 1 798
Summa kortfristiga skulder 1 907 1 258 1 452 1 895
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 110 1 472 1 552 2 225

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 6 75 143
Summa ansvarsförbindelser 0 6 75 143
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 26,74 % 3,34 % 7,78 % 44,49 %
Soliditet (%) 9,62 % 14,54 % 6,44 % 14,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,72 % 146,73 % -58,00 % 293,33 %
Riskbuffert (%) -1,95 % 21,33 % -3,75 % 43,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -117,89 % 104,32 % -14,12 % 67,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0