Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adapta Halmstad AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 833 3 891 3 821 3 052
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 15 0
Total omsättning 3 833 3 891 3 836 3 052
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 742 857 804 711
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 410 361 110 159
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 8 411 411 409 408
Summa rörelsekostnader -9 563 -1 629 -1 323 -1 278
Rörelseresultat -5 729 2 262 2 514 1 774
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -6 135 1 862 2 107 1 330
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 135 1 862 2 107 1 330
Årets resultat -6 135 525 2 107 1 330
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 406 400 407 443
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 135 1 862 2 107 1 330
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -1 337 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 36 604 45 014 45 425 45 525
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 604 45 014 45 425 45 525
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 36 604 45 014 45 425 45 525

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 15 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 900 1 071 2 645 1 592
Övriga kortfristiga fordringar 325 437 436 319
Summa kortfristiga fordringar 3 240 1 508 3 081 1 911
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 240 1 508 3 081 1 911
Summa tillgångar 39 844 46 523 48 506 47 436

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 15 629 15 104 21 997 2 666
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -9 000 0
Årets resultat -6 135 525 2 107 1 330
Summa fritt eget kapital 9 494 15 629 15 104 3 996
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 9 544 15 679 15 154 4 046
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 18 375 18 525 19 875 20 888
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 787 8 450 10 950 19 950
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 28 162 26 975 30 825 40 838
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 750 1 350 1 350 1 350
Leverantörsskulder 176 44 24 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 443 34 24
Övriga kortfristiga skulder 1 211 1 031 1 119 1 110
Summa kortfristiga skulder 2 137 3 868 2 527 2 551
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 39 844 46 523 48 506 47 436

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 34 000 34 000 34 000 34 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 34 000 34 000 34 000 34 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 151,61 % 38,99 % 121,92 % 74,91 %
Soliditet (%) 23,95 % 33,70 % 31,24 % 8,53 %
Avkastning på eget kapital (%) -64,28 % 11,88 % 13,90 % 32,87 %
Riskbuffert (%) -15,72 % 3,57 % 3,96 % 2,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -170,65 % 37,57 % 44,49 % 29,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0