Koncernredovisning för Adapta Fastigheter AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 626 44 965 69 685 81 959
Övriga rörelseintäkter 3 027 5 386 32 443 181 894
Total omsättning 6 653 50 351 102 128 263 853
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 10 000 0 0
Kostnad sålda varor 1 087 7 850 13 408 14 297
Rörelseresultat -610 19 085 67 280 232 109
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 14 007 19 179 38 009 205 435
Skatt 0 11 238 10 011 39 294
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 007 19 179 38 009 205 435
Årets resultat 14 007 7 941 27 998 166 141
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 752 12 742 10 038 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 243 1 075 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 379 13 723 37 781 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 4 668 28 930
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 007 19 179 38 009 205 435
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 49 897 49 749 1 050 540 2 879 620
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 9 63 89
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 902 49 758 1 050 603 2 879 709
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 752 12 742 10 038 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 222 6 222 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 431 366 405 839 391 288 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 481 267 455 597 1 441 890 2 879 710

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 115 515 335 182
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 867 76 637 1 375 0
Övriga kortfristiga fordringar 753 16 312 13 263 36 326
Summa kortfristiga fordringar 5 735 93 464 14 973 36 508
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 22 590 13 310 37 578 76 081
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 28 325 106 774 52 551 112 589
Summa tillgångar 509 592 562 371 1 494 440 2 992 300

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 234 477 0 302 237 302 237
Summa bundet eget kapital 256 342 21 865 324 102 324 102
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 219 361 445 897 450 993 422 299
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 007 7 941 27 998 166 141
Summa fritt eget kapital 233 368 453 838 478 991 588 440
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 489 710 475 703 803 093 912 542
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 45 855 113 049
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 18 375 559 717 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 16 044 1 849 410
Summa långfristiga skulder 0 18 375 575 761 1 849 410
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 18 375 750 55 133 0
Leverantörsskulder 611 406 6 179 64 492
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 897 67 137 8 425 52 812
Summa kortfristiga skulder 19 883 68 293 69 737 117 304
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 509 592 562 371 1 494 440 2 992 300

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 1 377 1 171
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 478 3 794 3 105
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 133 2 263 1 996
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 34 000 34 000 615 800 1 342 800
Övriga säkerheter 0 0 5 000 841 363
Summa säkerheter 34 000 34 000 620 800 2 184 160
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 142,46 % 156,35 % 75,36 % 95,98 %
Soliditet (%) 96,10 % 84,59 % 53,74 % 30,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,86 % 4,03 % 4,73 % 22,51 %
Riskbuffert (%) 0,92 % -9,98 % -1,19 % 6,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 375,84 % 12,13 % -6,37 % 215,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 478 739 713
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 54 749 2 565 482
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -54 -749 -2 565 -482
Rörelseresultat -54 -749 -2 565 -482
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 6 286 873 24 846 2 796
Skatt 0 6 222 -253 -4 790
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 286 873 24 846 2 796
Årets resultat -4 117 276 641 26 436 9 252
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -183 287 423 47 560 30 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 243 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 876 15 481 23 083
Övriga finansiella kostnader 0 0 4 668 3 639
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 286 873 24 846 2 796
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -4 122 -4 010 1 337 1 666
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -183 287 423 47 560 30 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 294 21 241 135 134 446 304
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 222 307 836 15 443 12 191
Summa finansiella anläggningstillgångar 345 278 338 225 619 724 706 223
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 345 278 338 225 619 724 706 223

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 763 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 74 962 24 4 591
Summa kortfristiga fordringar 9 787 74 962 24 4 591
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 22 590 13 310 31 625 55 966
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 32 377 88 272 31 649 60 557
Summa tillgångar 377 654 426 497 651 373 766 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 355 206 78 565 372 459 363 208
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 117 276 641 26 436 9 252
Summa fritt eget kapital 351 089 355 206 398 895 372 460
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 372 954 377 071 420 760 394 325
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 325 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 45 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 181 867 399
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 22 200
Summa långfristiga skulder 0 0 226 867 347 599
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 21 17 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 700 0 3 481 21 440
Övriga kortfristiga skulder 0 49 405 248 3 287
Summa kortfristiga skulder 4 700 49 426 3 746 24 857
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 377 654 426 497 651 373 766 780

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 491 091
Summa säkerheter 0 0 0 491 091
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 19 125 608 715 608 715
Summa ansvarsförbindelser 0 19 125 608 715 608 715
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 10 015 0 20 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 688,87 % 178,59 % 844,87 % 243,62 %
Soliditet (%) 98,76 % 88,41 % 64,60 % 51,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 76,08 % 5,91 % 0,71 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 65,70 % -1,83 % -3,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!