Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Adapta Fastigheter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 965 69 685 81 959 76 571
Övriga rörelseintäkter 5 386 32 443 181 894 92 847
Total omsättning 50 351 102 128 263 853 169 418
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 10 000 0 0 0
Kostnad sålda varor 7 850 13 408 14 297 18 228
Rörelseresultat 19 085 67 280 232 109 137 081
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 19 179 38 009 205 435 110 614
Skatt 11 238 10 011 39 294 18 951
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 19 179 38 009 205 435 110 614
Årets resultat 7 941 27 998 166 141 91 663
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 742 10 038 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 075 1 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 723 37 781 0 34 618
Övriga finansiella kostnader 0 4 668 28 930 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 179 38 009 205 435 110 614
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 49 749 1 050 540 2 879 620 2 059 310
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 63 89 146
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 758 1 050 603 2 879 709 2 059 456
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 742 10 038 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 222 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 405 839 391 288 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 455 597 1 441 890 2 879 710 2 059 450

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 515 335 182 1 354
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 76 637 1 375 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 312 13 263 36 326 18 682
Summa kortfristiga fordringar 93 464 14 973 36 508 20 036
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 310 37 578 76 081 74 516
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 106 774 52 551 112 589 94 552
Summa tillgångar 562 371 1 494 440 2 992 300 2 154 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 302 237 302 237 0
Summa bundet eget kapital 21 865 324 102 324 102 21 865
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 445 897 450 993 422 299 557 473
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 75 400
Årets resultat 7 941 27 998 166 141 91 663
Summa fritt eget kapital 453 838 478 991 588 440 724 536
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 475 703 803 093 912 542 746 401
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 45 855 113 049 73 755
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 317 146
Skulder till kreditinstitut, långa 18 375 559 717 0 596 138
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 16 044 1 849 410 318 639
Summa långfristiga skulder 18 375 575 761 1 849 410 1 231 920
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 750 55 133 0 27 225
Leverantörsskulder 406 6 179 64 492 46 508
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 67 137 8 425 52 812 28 192
Summa kortfristiga skulder 68 293 69 737 117 304 101 925
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 562 371 1 494 440 2 992 300 2 154 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 7 6 5
Löner till styrelse & VD 0 1 377 1 171 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 478 3 794 3 105 2 472
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 133 2 263 1 996 1 776
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 34 000 615 800 1 342 800 632 800
Övriga säkerheter 0 5 000 841 363 303 853
Summa säkerheter 34 000 620 800 2 184 160 936 653
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 156,35 % 75,36 % 95,98 % 92,77 %
Soliditet (%) 84,59 % 53,74 % 30,50 % 34,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,03 % 4,73 % 22,51 % 14,82 %
Riskbuffert (%) -9,98 % -1,19 % 6,36 % 4,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,13 % -6,37 % 215,36 % 99,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 478 739 713 695

Nyckeltal för Adapta Fastigheter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 749 2 565 482 1 052
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -749 -2 565 -482 -1 052
Rörelseresultat -749 -2 565 -482 -1 052
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 286 873 24 846 2 796 54 076
Skatt 6 222 -253 -4 790 -5 623
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 286 873 24 846 2 796 54 076
Årets resultat 276 641 26 436 9 252 61 843
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 287 423 47 560 30 000 81 778
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 876 15 481 23 083 0
Övriga finansiella kostnader 0 4 668 3 639 26 650
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 286 873 24 846 2 796 54 076
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -4 010 1 337 1 666 2 144
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 287 423 47 560 30 000 81 778
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 241 135 134 446 304 459 350
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 307 836 15 443 12 191 7 401
Summa finansiella anläggningstillgångar 338 225 619 724 706 223 690 479
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 338 225 619 724 706 223 690 479

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 74 962 24 4 591 8 146
Summa kortfristiga fordringar 74 962 24 4 591 8 146
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 310 31 625 55 966 68 814
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 88 272 31 649 60 557 76 961
Summa tillgångar 426 497 651 373 766 780 767 440

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 21 865 21 865 21 865 21 865
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 78 565 372 459 363 208 301 365
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 276 641 26 436 9 252 61 843
Summa fritt eget kapital 355 206 398 895 372 460 363 208
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 377 071 420 760 394 325 385 073
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 325 000 325 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 45 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 181 867 399 10 111
Övriga långfristiga skulder 0 0 22 200 22 200
Summa långfristiga skulder 0 226 867 347 599 357 311
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 17 130 88
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 3 481 21 440 21 440
Övriga kortfristiga skulder 49 405 248 3 287 3 528
Summa kortfristiga skulder 49 426 3 746 24 857 25 056
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 426 497 651 373 766 780 767 440

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 491 091 422 091
Summa säkerheter 0 0 491 091 422 091
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 19 125 608 715 608 715 623 366
Summa ansvarsförbindelser 19 125 608 715 608 715 623 366
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 20 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 178,59 % 844,87 % 243,62 % 307,15 %
Soliditet (%) 88,41 % 64,60 % 51,43 % 50,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,08 % 5,91 % 0,71 % 14,04 %
Riskbuffert (%) 65,70 % -1,83 % -3,32 % 3,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0