Nyckeltal för Adapta Förvaltning AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 282 6 636 15 414 17 338
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 62 64 22
Total omsättning 3 283 6 698 15 478 17 360
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 125 4 136 3 944 3 500
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 510 6 689 5 192 5 801
Personalkostnader 0 557 8 107 6 848
Avskrivningar 5 28 52 81
Summa rörelsekostnader -5 640 -11 410 -17 295 -16 230
Rörelseresultat -2 355 -4 713 -1 817 1 131
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -2 355 -4 713 -1 819 1 130
Skatt 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 355 -4 713 -1 819 1 130
Årets resultat 2 345 -724 -1 819 -71
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 355 -4 713 -1 819 1 130
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 4 700 3 989 0 -1 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 9 37 89
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 9 37 89
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 9 37 89

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 5 158 5 158 5 070 1 069
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 5 158 5 158 5 070 1 069
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 115 501 335 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 809 1 822 4 824 9 418
Övriga kortfristiga fordringar 194 604 510 297
Summa kortfristiga fordringar 6 118 2 927 5 669 9 715
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 11 277 8 085 10 739 10 784
Summa tillgångar 11 281 8 094 10 776 10 873

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -11 713 1 032 1 103
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 500 0
Årets resultat 2 345 -724 -1 819 -71
Summa fritt eget kapital 2 334 -11 713 1 032
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 384 39 763 1 082
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 8 048 6 062 3 412 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 8 048 6 062 3 412 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 208 231 1 261 1 501
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 4 321 5 900
Övriga kortfristiga skulder 641 1 763 1 019 2 390
Summa kortfristiga skulder 849 1 994 6 601 9 791
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 11 281 8 094 10 776 10 873

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 720,61 % 146,79 % 85,88 % 99,22 %
Soliditet (%) 21,13 % 0,48 % 7,08 % 9,95 %
Avkastning på eget kapital (%) -98,78 % -12 084,62 % -238,40 % 104,44 %
Riskbuffert (%) -20,88 % -58,23 % -16,88 % 10,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -71,76 % -71,02 % -11,81 % 6,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!