Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adapta Förvaltning AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 636 15 414 17 338 16 501
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 64 22 0
Total omsättning 6 698 15 478 17 360 16 501
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 136 3 944 3 500 3 779
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 689 5 192 5 801 5 239
Personalkostnader 557 8 107 6 848 5 423
Avskrivningar 28 52 81 76
Summa rörelsekostnader -11 410 -17 295 -16 230 -14 517
Rörelseresultat -4 713 -1 817 1 131 1 984
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 713 -1 819 1 130 1 980
Skatt 0 0 1 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 713 -1 819 1 130 1 980
Årets resultat -724 -1 819 -71 -29
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 713 -1 819 1 130 1 980
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 3 989 0 -1 200 -2 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 37 89 146
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 37 89 146
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 9 37 89 146

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 5 158 5 070 1 069 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 5 158 5 070 1 069 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 501 335 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 822 4 824 9 418 8 160
Övriga kortfristiga fordringar 604 510 297 190
Summa kortfristiga fordringar 2 927 5 669 9 715 8 350
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 085 10 739 10 784 8 350
Summa tillgångar 8 094 10 776 10 873 8 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 713 1 032 1 103 1 132
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 500 0 0
Årets resultat -724 -1 819 -71 -29
Summa fritt eget kapital -11 713 1 032 1 103
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 39 763 1 082 1 153
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 062 3 412 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 062 3 412 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 231 1 261 1 501 944
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 4 321 5 900 4 878
Övriga kortfristiga skulder 1 763 1 019 2 390 1 521
Summa kortfristiga skulder 1 994 6 601 9 791 7 343
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 8 094 10 776 10 873 8 496

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 7 6 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 146,79 % 85,88 % 99,22 % 113,71 %
Soliditet (%) 0,48 % 7,08 % 9,95 % 13,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -12 084,62 % -238,40 % 104,44 % 171,73 %
Riskbuffert (%) -58,23 % -16,88 % 10,39 % 23,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -71,02 % -11,81 % 6,51 % 11,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0