Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för AdProfit AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 52 532 42 703 28 502 20 400
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 446 0 0 0
Total omsättning 52 978 42 703 28 502 20 400
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 33 585 24 241 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 480 2 978 18 642 13 380
Personalkostnader 9 544 8 284 6 698 5 817
Avskrivningar 0 61 39 41
Summa rörelsekostnader -45 609 -35 564 -25 379 -19 238
Rörelseresultat 6 778 7 019 3 057 1 122
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 5 767 7 033 3 078 1 580
Skatt 1 292 1 627 747 387
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 767 7 033 3 078 1 080
Årets resultat 4 476 5 405 2 331 1 193
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 16 30 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 3 9 50
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 767 7 033 3 078 1 080
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 0 0 500
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 33 33 25 63
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 33 33 25 63
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 200 200 423 223
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 200 423 223
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 233 233 448 286

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 4 430 1 815 1 988 1 707
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 287 2 514 872 852
Summa kortfristiga fordringar 4 717 4 329 2 860 2 559
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 305 9 873 4 672 2 412
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 12 022 14 202 7 532 4 970
Summa tillgångar 12 256 14 435 7 980 5 256

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 9 4 3 5
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 476 5 405 2 331 1 193
Summa fritt eget kapital 4 485 5 409 2 334 1 198
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 4 585 5 509 2 434 1 298
Summa obeskattade reserver 1 200 200 200 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 546 2 489 2 045 1 349
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 925 6 237 3 301 2 409
Summa kortfristiga skulder 6 471 8 726 5 346 3 758
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 12 256 14 435 7 980 5 256

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 8 8 7 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 511 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 511 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 185,78 % 162,75 % 140,89 % 132,28 %
Soliditet (%) 44,63 % 39,19 % 32,35 % 27,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 123,72 % 124,34 % 119,24 % 74,72 %
Riskbuffert (%) 55,14 % 48,71 % 38,52 % 20,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,86 % 16,46 % 10,77 % 5,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0