Nyckeltal för AdProfit AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 730 53 957 52 532 42 703
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 176 446 0
Total omsättning 22 790 54 133 52 978 42 703
Rörelsens kostnader 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 32 510 33 585 24 241
Handelsvaror 14 224 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 201 1 881 2 480 2 978
Personalkostnader 4 173 9 194 9 544 8 284
Avskrivningar 7 5 0 61
Summa rörelsekostnader -19 605 -43 590 -45 609 -35 564
Rörelseresultat 3 164 10 353 6 778 7 019
Resultat 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 2 359 11 541 5 767 7 033
Skatt 505 2 497 1 292 1 627
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 176 10 341 6 767 7 033
Årets resultat 1 853 9 044 4 476 5 405
Jämförelsestörande poster 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 0 0 16
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 11 11 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 176 10 341 6 767 7 033
Bokslutsdispositioner 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -817 1 200 -1 000 0
Balansräkning 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 21 28 33 33
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 28 33 33
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 200
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 221 228 233 233

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 5 776 6 488 4 430 1 815
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 120 287 287 2 514
Summa kortfristiga fordringar 6 896 6 775 4 717 4 329
Kassa och bank 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 659 14 338 7 305 9 873
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 13 555 21 113 12 022 14 202
Summa tillgångar 13 776 21 341 12 256 14 435

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 29 4 485 9 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 853 9 044 4 476 5 405
Summa fritt eget kapital 1 882 13 529 4 485 5 409
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 982 13 629 4 585 5 509
Summa obeskattade reserver 817 0 1 200 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 831 2 183 1 546 2 489
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 146 5 529 4 925 6 237
Summa kortfristiga skulder 10 977 7 712 6 471 8 726
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 13 776 21 341 12 256 14 435

Noter

2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 8 8 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 511 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 511 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 800 13 500 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 123,49 % 273,77 % 185,78 % 162,75 %
Soliditet (%) 18,76 % 63,86 % 44,63 % 39,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,90 % 75,87 % 123,72 % 124,34 %
Riskbuffert (%) 23,04 % 48,36 % 55,14 % 48,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,94 % 19,14 % 12,86 % 16,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!