Nyckeltal för Achilleus Art o Media Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 641 11 051 10 565 9 465
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 320 0
Total omsättning 8 641 11 051 10 885 9 465
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 194 139 224 261
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 968 983 1 037 854
Personalkostnader 221 224 381 3 027
Avskrivningar 385 385 385 326
Summa rörelsekostnader -1 768 -1 731 -2 027 -4 468
Rörelseresultat 6 873 9 320 8 858 4 998
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 6 846 9 359 12 297 7 668
Skatt 1 454 2 084 2 689 1 735
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 846 9 359 8 897 5 038
Årets resultat 5 392 7 275 9 608 5 933
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 39 40 43
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 846 9 359 8 897 5 038
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 3 400 2 630
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 4 145 4 292 4 438 4 585
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 855 18 358 14 797 13 888
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 000 22 650 19 235 18 473
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 1 500 2 100 1 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 129 15 129 15 129 14 529
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 37 129 37 779 34 364 33 002

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 68 7 602 6 837 5 371
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 308 272 65 611
Summa kortfristiga fordringar 1 376 7 874 6 902 5 982
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 878 28 582 26 090 23 619
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 36 254 36 456 32 992 29 601
Summa tillgångar 73 383 74 235 67 356 62 603

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 67 018 65 743 56 135 52 201
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 392 7 275 9 608 5 933
Summa fritt eget kapital 72 410 73 018 65 743 58 134
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 73 010 73 618 66 343 58 734
Summa obeskattade reserver 0 0 0 3 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 1 76 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 371 616 937 446
Summa kortfristiga skulder 373 617 1 013 468
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 73 383 74 235 67 356 62 603

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 9 719,57 % 5 908,59 % 3 256,86 % 6 325,00 %
Soliditet (%) 99,49 % 99,17 % 98,50 % 97,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,38 % 12,71 % 13,41 % 8,23 %
Riskbuffert (%) 2,39 % 12,61 % 13,11 % 7,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 78,93 % 84,69 % 84,20 % 53,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!