Nyckeltal för Accent Nordic AB

Information 2011-08 2010-08 2009-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2011-08 2010-08 2009-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 3 079
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 294 125
Total omsättning 0 294 3 204
Rörelsens kostnader 2011-08 2010-08 2009-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 2 933
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 16 479
Personalkostnader 0 0 1 768
Avskrivningar 0 0 37
Summa rörelsekostnader -1 -16 -5 217
Rörelseresultat -85 278 -2 020
Resultat 2011-08 2010-08 2009-08
Resultat före skatt -84 279 -1 980
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -84 279 -1 980
Årets resultat -84 279 -1 980
Jämförelsestörande poster 2011-08 2010-08 2009-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2011-08 2010-08 2009-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 41
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2011-08 2010-08 2009-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -84 279 -1 980
Bokslutsdispositioner 2011-08 2010-08 2009-08
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2011-08 2010-08 2009-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2011-08 2010-08 2009-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2011-08 2010-08 2009-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2011-08 2010-08 2009-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2011-08 2010-08 2009-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2011-08 2010-08 2009-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2011-08 2010-08 2009-08
Kundfordringar 0 0 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 811 0
Övriga kortfristiga fordringar 70 114 855
Summa kortfristiga fordringar 70 1 925 858
Kassa och bank 2011-08 2010-08 2009-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 217 0 0
2011-08 2010-08 2009-08
Summa omsättningstillgångar 287 1 925 858
Summa tillgångar 287 1 925 858

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2011-08 2010-08 2009-08
Aktiekapital 150 150 150
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30
Summa bundet eget kapital 180 180 180
Fritt eget kapital 2011-08 2010-08 2009-08
Balanserat resultat 176 -103 -23
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 900
Årets resultat -84 279 -1 980
Summa fritt eget kapital 92 176 -103
2011-08 2010-08 2009-08
Summa eget kapital 272 356 77
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2011-08 2010-08 2009-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2011-08 2010-08 2009-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 505 508
Övriga kortfristiga skulder 15 63 273
Summa kortfristiga skulder 15 1 568 781
2011-08 2010-08 2009-08
Summa eget kapital och skulder 287 1 925 858

Noter

2011-08 2010-08 2009-08
Antal anställda 0 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 489
2011-08 2010-08 2009-08
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2011-08 2010-08 2009-08
Kassalikviditet (%) 1 913,33 % 122,77 % 109,86 %
Soliditet (%) 94,77 % 18,49 % 8,97 %
Avkastning på eget kapital (%) -30,88 % 78,37 % -2 571,43 %
Riskbuffert (%) -29,27 % 14,49 % -230,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -64,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 404
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord