Acasso Music Aktiebolag

556235-8787 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Acasso Music Aktiebolag

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 555 10 840 12 855 9 256
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 1 129 18 2 577
Total omsättning 9 571 11 969 12 873 11 833
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 861 4 932 6 644 3 741
Personalkostnader 555 717 8 433 4 900
Avskrivningar 1 197 1 071 1 071 1 071
Summa rörelsekostnader -5 613 -6 720 -16 148 -9 712
Rörelseresultat 3 958 5 250 -3 275 2 121
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 4 657 7 793 13 118 10 100
Skatt 529 814 0 218
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 657 7 793 11 715 10 161
Årets resultat 3 129 6 979 15 417 9 881
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 302 3 857 22 160 3 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 378 0 132 310
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 689 2 122 1 481 1 409
Övriga finansiella kostnader 0 0 5 821 2 312
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 657 7 793 11 715 10 161
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -1 000 0 2 299 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 403 -61
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 53 214 54 223 55 233 56 243
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 626 185 246 307
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 840 54 408 55 479 56 550
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 302 3 857 22 160 3 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 12 102 12 102 12 102 12 102
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 921 24 837 15 847 22 805
Summa finansiella anläggningstillgångar 56 388 40 304 42 194 96 213
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 110 228 94 712 97 672 152 763

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 1 494 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 2 432 5 898
Övriga kortfristiga fordringar 107 252 7 938 548
Summa kortfristiga fordringar 107 1 746 10 370 6 446
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 200
Summa kassa och bank 2 156 52 756 42 775 10 066
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 2 263 54 502 53 145 16 712
Summa tillgångar 112 490 149 214 150 818 169 474

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 33 716 27 737 15 570 60 689
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 129 6 979 15 417 9 881
Summa fritt eget kapital 36 845 34 716 30 987 70 570
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 37 445 35 316 31 587 71 170
Summa obeskattade reserver 0 0 0 1 403
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 38 325 75 000 75 000 75 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 25 000 25 000 25 000 0
Summa långfristiga skulder 63 325 100 000 100 000 75 000
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 20 036
Leverantörsskulder 314 862 1 001 213
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 000 0 0 307
Övriga kortfristiga skulder 10 406 13 036 18 230 1 346
Summa kortfristiga skulder 11 720 13 898 19 231 21 902
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 112 490 149 214 150 818 169 474

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 3 425
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 312
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 143
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 100 000 100 000
Övriga säkerheter 0 15 000 0 0
Summa säkerheter 0 15 000 100 000 100 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 15 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 15 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 25 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 20 036
Utdelning 0 1 000 3 250 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 19,31 % 392,16 % 276,35 % 75,39 %
Soliditet (%) 33,29 % 23,67 % 20,94 % 42,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,44 % 22,07 % 37,09 % 14,07 %
Riskbuffert (%) 3,39 % 4,78 % 6,48 % 4,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,06 % 52,32 % 34,33 % 69,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 3 737
Läs mer.