Nyckeltal för Abisco AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 830 35 976 33 720 19 923
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 240 88 181
Total omsättning 36 998 36 216 33 808 20 104
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 15 -859 -422
Råvaror och förnödenheter 19 116 19 328 16 877 7 794
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 098 4 269 3 580 3 052
Personalkostnader 11 516 11 870 11 764 7 955
Avskrivningar 35 14 12 81
Summa rörelsekostnader -35 765 -35 496 -31 374 -18 460
Rörelseresultat 1 235 751 717 768
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 869 550 475 737
Skatt 219 109 109 165
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 169 700 650 737
Årets resultat 650 341 366 572
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 67 52 67 31
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 169 700 650 737
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 -100 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -300 -150 -175 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 323 89 34 46
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 323 89 34 46
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 323 89 34 46

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 204 94 0 86
Summa varulager 204 94 0 86
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 9 202 5 221 4 799 2 500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 289 2 497 3 004 1 146
Summa kortfristiga fordringar 10 491 7 718 7 803 3 646
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 981 124 608 604
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 11 675 7 936 8 411 4 336
Summa tillgångar 11 998 8 025 8 445 4 382

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 742 401 35 513
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 650 341 366 572
Summa fritt eget kapital 1 392 742 401 1 085
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 492 842 501 1 185
Summa obeskattade reserver 940 640 490 315
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 50 100 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 500 0
Summa långfristiga skulder 50 1 100 1 500 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 605 1 687 2 465 1 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 911 3 756 3 489 1 735
Summa kortfristiga skulder 9 516 5 443 5 954 2 882
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 11 998 8 025 8 445 4 382

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 15 20 19 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 0 0 400
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 120,55 % 144,07 % 141,27 % 147,47 %
Soliditet (%) 18,21 % 16,37 % 10,21 % 32,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,51 % 53,29 % 75,39 % 52,01 %
Riskbuffert (%) 9,62 % 8,60 % 7,61 % 16,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,99 % 1,80 % 1,73 % 3,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Abisco AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord