Nyckeltal för Abisco AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 720 19 923 11 726 4 378
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 88 181 0 0
Total omsättning 33 808 20 104 11 726 4 378
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -859 -422 0 0
Råvaror och förnödenheter 16 877 7 794 4 759 2 183
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 580 3 052 1 846 722
Personalkostnader 11 764 7 955 4 082 1 199
Avskrivningar 12 81 33 1
Summa rörelsekostnader -31 374 -18 460 -10 720 -4 105
Rörelseresultat 717 768 996 274
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 475 737 713 206
Skatt 109 165 161 46
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 650 737 963 271
Årets resultat 366 572 552 161
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 67 31 33 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 650 737 963 271
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -175 0 -250 -65
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 46 381 24
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 46 381 24
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 34 46 381 24

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 86 50 24
Summa varulager 0 86 50 24
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 799 2 500 2 733 729
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 004 1 146 1 024 188
Summa kortfristiga fordringar 7 803 3 646 3 757 917
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 608 604 248 648
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 8 411 4 336 4 056 1 589
Summa tillgångar 8 445 4 382 4 436 1 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 35 513 161 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 366 572 552 161
Summa fritt eget kapital 401 1 085 713 161
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 501 1 185 813 261
Summa obeskattade reserver 490 315 315 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 262 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 500 0 0 500
Summa långfristiga skulder 1 500 0 262 500
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 720 0
Leverantörsskulder 2 465 1 147 890 496
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 489 1 735 1 436 291
Summa kortfristiga skulder 5 954 2 882 3 046 787
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 8 445 4 382 4 436 1 613

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 15 12 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 500 1 000 1 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 300 0
Summa säkerheter 1 500 1 000 1 300 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 400 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 141,27 % 147,47 % 131,48 % 198,86 %
Soliditet (%) 10,21 % 32,34 % 23,56 % 19,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 75,39 % 52,01 % 92,14 % 87,73 %
Riskbuffert (%) 7,61 % 16,48 % 21,48 % 16,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,73 % 3,54 % 7,93 % 6,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!