Nyckeltal för AVL Kapital AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 9 407 7 286 10 098
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 2 9 407 7 286 10 098
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 837 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 1 128 1 455 1 613
Personalkostnader 0 1 606 2 334 2 931
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -3 571 -3 789 -4 544
Rörelseresultat 1 5 837 3 497 5 554
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 5 836 3 497 5 553
Skatt 1 1 408 799 1 202
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 5 836 3 497 5 553
Årets resultat 3 4 428 2 698 4 351
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 5 836 3 497 5 553
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 39
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 500 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 500 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 500 0 0 39

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 2 598 871 1 856
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 793 143 1 461 1 364
Summa kortfristiga fordringar 793 2 741 2 332 3 220
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 400 7 842 3 431 2 634
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 193 10 583 5 763 5 854
Summa tillgångar 8 693 10 583 5 763 5 893

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 849 4 074 2 240 790
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 4 428 2 698 4 351
Summa fritt eget kapital 7 852 8 502 4 938 5 141
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 902 8 552 4 988 5 191
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 164 43 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 791 1 867 731 662
Summa kortfristiga skulder 791 2 031 774 702
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 693 10 583 5 763 5 893

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 101
Summa säkerheter 0 0 0 101
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 653 865 2 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 403,67 % 521,07 % 744,57 % 833,90 %
Soliditet (%) 90,90 % 80,81 % 86,55 % 88,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,04 % 68,24 % 70,11 % 106,97 %
Riskbuffert (%) 0,03 % 55,15 % 60,68 % 94,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 62,04 % 48,00 % 54,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!