Koncernredovisning för ALT13 Sweden AB

Information 2023-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 125 855
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 339
Total omsättning 126 194
Rörelsens kostnader 2023-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 102
Handelsvaror 89 281
Övriga externa kostnader 23 797
Personalkostnader 8 648
Avskrivningar 2 567
Summa rörelsekostnader -124 395
Rörelseresultat 1 800
Resultat 2023-06
Resultat före skatt 758
Skatt -37
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 758
Årets resultat 796
Jämförelsestörande poster 2023-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2023-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 35
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1 813
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 758
Bokslutsdispositioner 2023-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2023-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06
Byggnader och mark 71 800
Maskiner 178
Inventarier 3 634
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 75 612
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 490
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 490
2023-06
Summa anläggningstillgångar 79 102

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 26 355
Summa varulager 26 355
Kortfristiga fordringar 2023-06
Kundfordringar 2 885
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 959
Summa kortfristiga fordringar 4 844
Kassa och bank 2023-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 12 579
2023-06
Summa omsättningstillgångar 43 778
Summa tillgångar 122 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2023-06
Balanserat resultat 47 386
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 796
Summa fritt eget kapital 48 182
2023-06
Summa eget kapital 48 232
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 6 660
Långfristiga skulder 2023-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 49 846
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 49 846
Kortfristiga skulder 2023-06
Skulder till kreditinstitut, korta 481
Leverantörsskulder 3 211
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 14 451
Summa kortfristiga skulder 18 143
2023-06
Summa eget kapital och skulder 122 880

Noter

2023-06
Antal anställda 24
Löner till styrelse & VD 690
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 5 870
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 2 075
2023-06
Företagsinteckningar 7 200
Fastighetsinteckningar 59 000
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 66 200
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2023-06
Kassalikviditet (%) 96,03 %
Soliditet (%) 39,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,57 %
Riskbuffert (%) -0,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 273
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för ALT13 Sweden AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 51 1 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 -51 -1 0
Rörelseresultat -11 -51 -1 0
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 10 089 9 949 3 999 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 089 9 949 3 999 0
Årets resultat 10 089 9 949 3 999 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 100 10 000 4 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 2 000 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 089 9 949 3 999 0
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 100 10 000 4 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 953 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 321 10 318 10 318 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 32 321 10 318 10 318 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 682 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 3 682 0 0
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 3 825 3 846 43
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 14 7 507 3 846 43
Summa tillgångar 32 335 17 825 14 164 43

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 13 940 3 992 -7 -7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 089 9 949 3 999 0
Summa fritt eget kapital 24 029 13 941 3 992 -7
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 24 079 13 991 4 042 43
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 6 318 0
Övriga kortfristiga skulder 8 255 3 835 3 805 0
Summa kortfristiga skulder 8 255 3 835 10 123 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 32 335 17 825 14 164 43

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 2 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 0,17 % 195,75 % 37,99 % 0,00 %
Soliditet (%) 74,47 % 78,49 % 28,54 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,90 % 71,11 % 98,94 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 13,16 % 55,81 % 28,23 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord