Nyckeltal för ALMI Företagspartner Väst AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 532 62 488 62 842 52 642
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 386 2 403 2 400 2 212
Total omsättning 62 918 64 891 65 242 54 854
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 027 17 147 16 927 20 013
Personalkostnader 44 549 43 158 36 798 35 792
Avskrivningar 225 166 339 313
Summa rörelsekostnader -62 801 -60 471 -54 064 -56 118
Rörelseresultat 117 4 420 11 178 -1 264
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 789 6 672 19 618 4 240
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 789 6 672 19 618 4 240
Årets resultat 3 789 6 672 19 618 4 240
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 294 0 41 23
Externa ränteintäkter 0 69 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 7 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 789 6 672 19 618 4 240
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 625 788 547 846
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 625 788 547 846
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 627 35 112 33 303 24 799
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 39 39 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 49 519 81 004 79 195 70 691
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 50 144 81 792 79 742 71 537

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 9 0 104 76
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 64 170 27 190 20 541 8 500
Övriga kortfristiga fordringar 2 742 2 705 2 104 2 667
Summa kortfristiga fordringar 66 921 29 895 22 749 11 243
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 16 779 16 779 16 779 0
Summa kassa och bank 0 0 0 16 779
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 83 700 46 674 39 528 28 022
Summa tillgångar 133 845 128 467 119 270 99 559

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 3 791 3 791 3 791 3 791
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 223 4 223 4 223 4 223
Summa bundet eget kapital 8 014 8 014 8 014 8 014
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 113 395 106 723 87 105 82 865
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 789 6 672 19 618 4 240
Summa fritt eget kapital 117 184 113 395 106 723 87 105
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 125 198 121 409 114 737 95 119
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 197 3 032 1 213 1 557
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 450 4 026 3 320 2 883
Summa kortfristiga skulder 8 647 7 058 4 533 4 440
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 133 845 128 467 119 270 99 559

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 40 37 36
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 773,92 % 423,56 % 501,85 % 631,13 %
Soliditet (%) 93,54 % 94,51 % 96,20 % 95,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,03 % 5,50 % 17,10 % 4,46 %
Riskbuffert (%) 2,83 % 5,19 % 16,30 % 4,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,26 % 10,68 % 31,21 % 8,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!