Nyckeltal för AKADEMIKERTJÄNST I.A.S. Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 180 98 101 169
Personalkostnader 263 216 267 1 075
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -443 -314 -368 -1 244
Rörelseresultat -443 -314 -368 -1 244
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 24 557 -314 15 238 3 756
Skatt 0 1 1 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 24 557 -314 15 238 3 756
Årets resultat 25 000 -1 15 605 4 982
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 25 000 0 15 606 5 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 24 557 -314 15 238 3 756
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 443 314 368 1 232
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 25 000 0 15 606 5 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 512 1 512 1 512 1 612
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 512 1 512 1 512 1 612

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 444 400 12 373 6 267
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 29
Summa kortfristiga fordringar 25 444 400 12 373 6 296
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 973 11 042 11 075 6 536
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 36 417 11 443 23 448 12 832
Summa tillgångar 37 929 12 955 24 960 14 444

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 12 412 12 412 8 808 8 826
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 25 000 -1 15 605 4 982
Summa fritt eget kapital 37 412 12 411 24 413 13 808
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 37 612 12 611 24 613 14 008
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 86 40 35
Övriga kortfristiga skulder 316 257 307 402
Summa kortfristiga skulder 317 343 347 437
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 37 929 12 955 24 960 14 444

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 2
Löner till styrelse & VD 200 165 200 759
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 128
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 63 52 63 187
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 600
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 600
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 25 000 0 12 000 5 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 11 488,01 % 3 335,86 % 6 757,35 % 2 936,38 %
Soliditet (%) 99,16 % 97,34 % 98,61 % 96,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,29 % -2,49 % 61,91 % 26,81 %
Riskbuffert (%) 64,74 % -2,42 % 61,05 % 26,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 444
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!