Koncernredovisning för AIX Yngre Intressenter AB

Information 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 141 949 121 654 119 755 130 026
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 661 233 378 221
Total omsättning 142 610 121 887 120 133 130 247
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -3 267
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 53 178 42 177 29 481 34 631
Personalkostnader 81 512 75 440 80 755 83 322
Avskrivningar 489 27 606 616
Summa rörelsekostnader -135 179 -117 644 -110 842 -115 302
Rörelseresultat 7 380 3 647 9 249 8 410
Resultat 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 7 369 3 543 9 212 8 366
Skatt 1 561 937 2 125 2 029
Minoritetsintressen 0 3 578 0 0
Resultat efter finansnetto 7 369 3 543 9 212 8 366
Årets resultat 5 808 2 606 7 088 6 337
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 104 37 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 369 3 543 9 212 8 366
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 7 0 0 0
Goodwill 0 89 253 335
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 89 253 335
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 699 1 063 1 565 1 623
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 699 1 063 1 565 1 623
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 756 1 202 1 867 2 008

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 18 567 18 446 18 595 20 890
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 771 16 508 12 272 10 341
Summa kortfristiga fordringar 35 338 34 954 30 867 31 231
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 824 4 426 7 129 3 444
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 42 162 39 380 37 996 34 675
Summa tillgångar 42 918 40 582 39 863 36 684

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 15 727 12 425 14 835 12 668
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 808 2 606 7 088 6 337
Summa fritt eget kapital 21 535 15 031 21 923 19 005
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 21 635 15 131 22 023 19 105
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 3 578 0 0
Summa avsättningar 4 411 4 281 3 928 3 245
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 594 8 516 5 824 5 514
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 278 9 075 8 089 8 819
Summa kortfristiga skulder 16 872 17 591 13 913 14 333
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 42 918 40 582 39 863 36 684

Noter

2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 92 88 92 98
Löner till styrelse & VD 6 495 6 748 7 436 8 002
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 45 685 41 697 44 156 45 023
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 26 531 26 063 27 638 28 209
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 7 500 7 500 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 500 7 500 5 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 7 500 7 500 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 249,89 % 223,86 % 273,10 % 241,92 %
Soliditet (%) 50,41 % 37,29 % 55,25 % 52,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,06 % 23,42 % 41,83 % 43,79 %
Riskbuffert (%) 17,12 % 8,40 % 22,94 % 22,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,18 % 2,83 % 7,66 % 6,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 567 551 561 541
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för AIX Yngre Intressenter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 72 232 103 216
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -72 -232 -103 -216
Rörelseresultat -72 -232 -103 -216
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 417 8 786 -66 -32
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 417 8 786 -66 -32
Årets resultat 2 417 8 786 -66 -32
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 490 9 018 37 184
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 417 8 786 -66 -32
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 490 9 018 37 184
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 996 8 055 7 860 7 535
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 996 8 055 7 860 7 535

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 914 891 279 671
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 914 891 279 671
Summa tillgångar 8 910 8 946 8 140 8 206

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 358 3 8 071 8 103
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 417 8 786 -66 -32
Summa fritt eget kapital 8 775 8 789 8 005 8 071
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 875 8 889 8 105 8 171
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 23 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 35 35 35 35
Summa kortfristiga skulder 35 58 35 35
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 910 8 946 8 140 8 206

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 431 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 611,43 % 1 536,21 % 797,14 % 1 917,14 %
Soliditet (%) 99,61 % 99,36 % 99,57 % 99,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,23 % 98,84 % -0,81 % -0,39 %
Riskbuffert (%) 27,13 % 98,21 % -0,81 % -0,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord