Nyckeltal för AB Dödsbo Solna Holding

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 502 494 495 476
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 0 1 0
Total omsättning 517 494 496 476
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 300 403 306 249
Personalkostnader 63 34 29 25
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -363 -437 -335 -274
Rörelseresultat 155 58 161 202
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 135 128 203 134
Skatt 27 54 32 38
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 135 22 251 192
Årets resultat 108 75 171 97
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 177 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 36 15 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 71 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 135 22 251 192
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 106 -48 -58
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 53 53 53 53
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 53 53 53
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 177 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 81 144 44 771
Summa finansiella anläggningstillgångar 181 144 144 771
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 234 197 197 824

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 188 100 143 123
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 127 85 104 106
Summa kortfristiga fordringar 315 185 247 229
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 61 214 630 89
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 376 399 878 318
Summa tillgångar 609 596 1 075 1 142

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 50 175 254 407
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 108 75 171 97
Summa fritt eget kapital 158 250 425 504
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 278 370 545 624
Summa obeskattade reserver 0 0 106 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 50 0 27 178
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 200 200
Summa långfristiga skulder 50 0 227 378
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 21 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 261 226 196 83
Summa kortfristiga skulder 282 226 197 83
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 609 596 1 075 1 142

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 175 150 150
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 133,33 % 176,55 % 445,18 % 383,13 %
Soliditet (%) 45,65 % 62,08 % 57,96 % 58,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,56 % 5,95 % 40,28 % 28,80 %
Riskbuffert (%) 19,43 % -6,20 % 12,32 % 15,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,91 % -2,83 % 33,33 % 38,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för AB Dödsbo Solna Holding

Information 2000-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2000-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 921
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 921
Rörelsens kostnader 2000-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 464
Personalkostnader 438
Avskrivningar 30
Summa rörelsekostnader -932
Rörelseresultat -10
Resultat 2000-12
Resultat före skatt 29
Skatt 38
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 29
Årets resultat -8
Jämförelsestörande poster 2000-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 47
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 14
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 21
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2000-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29
Bokslutsdispositioner 2000-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2000-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2000-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2000-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 122
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 122
Finansiella anläggningstillgångar 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 47
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 206
Summa finansiella anläggningstillgångar 246
2000-12
Summa anläggningstillgångar 369

Omsättningstillgångar

Varulager 2000-12
Pågående arbeten för annans räkning 50
Övrigt varulager 0
Summa varulager 50
Kortfristiga fordringar 2000-12
Kundfordringar 73
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 18
Summa kortfristiga fordringar 91
Kassa och bank 2000-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 89
2000-12
Summa omsättningstillgångar 230
Summa tillgångar 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2000-12
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 114
Summa bundet eget kapital 214
Fritt eget kapital 2000-12
Balanserat resultat 179
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -8
Summa fritt eget kapital 171
2000-12
Summa eget kapital 385
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 9
Långfristiga skulder 2000-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 62
Summa långfristiga skulder 62
Kortfristiga skulder 2000-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 130
Summa kortfristiga skulder 143
2000-12
Summa eget kapital och skulder 600

Noter

2000-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 245
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 77
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 105
2000-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2000-12
Kassalikviditet (%) 125,87 %
Soliditet (%) 64,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,53 %
Riskbuffert (%) -1,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 161
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

AB Dödsbo Solna Holding har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord