Nyckeltal för AB Curlingevents Östersund

Information 2023-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 802
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 754
Total omsättning 1 556
Rörelsens kostnader 2023-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 1 180
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 197
Personalkostnader 0
Avskrivningar 6
Summa rörelsekostnader -1 383
Rörelseresultat 173
Resultat 2023-12
Resultat före skatt 118
Skatt 24
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 174
Årets resultat 94
Jämförelsestörande poster 2023-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 1
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 174
Bokslutsdispositioner 2023-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -56
Balansräkning 2023-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 45
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2023-12
Summa anläggningstillgångar 45

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2023-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 124
Summa kortfristiga fordringar 124
Kassa och bank 2023-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 176
2023-12
Summa omsättningstillgångar 299
Summa tillgångar 345

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2023-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 94
Summa fritt eget kapital 94
2023-12
Summa eget kapital 119
Summa obeskattade reserver 56
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2023-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2023-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 150
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 20
Summa kortfristiga skulder 170
2023-12
Summa eget kapital och skulder 345

Noter

2023-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2023-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 31
2023-12
Kassalikviditet (%) 176,47 %
Soliditet (%) 46,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 108,57 %
Riskbuffert (%) 50,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord