Nyckeltal för 7 Brothers AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 226 8 062 7 393 5 620
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 246 68 133 2
Total omsättning 8 472 8 130 7 526 5 622
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 5 402 4 935 5 201 3 923
Övriga externa kostnader 829 626 512 466
Personalkostnader 1 385 950 905 831
Avskrivningar 424 441 360 268
Summa rörelsekostnader -8 040 -6 952 -6 978 -5 488
Rörelseresultat 433 1 179 547 133
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 333 790 342 103
Skatt 72 164 74 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 290 1 022 452 121
Årets resultat 262 625 269 81
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 143 157 95 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 290 1 022 452 121
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 43 -232 -110 -18
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 7 437 7 769 7 763 1 971
Maskiner 223 251 280 0
Inventarier 120 60 118 203
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 283 289 306 323
Summa materiella anläggningstillgångar 8 063 8 369 8 467 2 497
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 8 063 8 369 8 467 2 497

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 448 2 516 2 073 2 018
Summa varulager 3 448 2 516 2 073 2 018
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 113 102 58 61
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 0 5 11
Summa kortfristiga fordringar 122 102 63 72
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 485 2 757 2 328 1 854
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 6 055 5 375 4 464 3 945
Summa tillgångar 14 118 13 743 12 931 6 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 2 136 1 511 1 242 1 161
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 262 625 269 81
Summa fritt eget kapital 2 398 2 136 1 511 1 242
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 2 598 2 336 1 711 1 442
Summa obeskattade reserver 610 654 421 311
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 025 5 383 5 965 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 280 4 680 4 325 4 112
Summa långfristiga skulder 10 305 10 063 10 290 4 512
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 300 400 360 60
Leverantörsskulder 0 0 1 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 305 290 148 99
Summa kortfristiga skulder 605 690 509 177
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 14 118 13 743 12 931 6 442

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 3 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 650 650 650 500
Fastighetsinteckningar 4 000 4 000 4 000 900
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 650 4 650 4 650 1 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 650 650 650 650
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 430,91 % 414,35 % 469,74 % 1 088,14 %
Soliditet (%) 21,59 % 20,50 % 15,63 % 25,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,52 % 36,27 % 22,36 % 7,24 %
Riskbuffert (%) 1,78 % 7,14 % 3,36 % 1,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,79 % 10,73 % 4,83 % 1,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!