Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för 3RS Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 290 2 828
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 769 63
Total omsättning 1 059 2 891
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 109 6 962
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 4 602
Personalkostnader 8 245
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -117 -11 809
Rörelseresultat 936 -8 958
Resultat 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 815 -8 961
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 815 -8 961
Årets resultat 815 -8 961
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -120 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 1 4
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 815 -8 961
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -120 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06
Kundfordringar 113 717
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 38 38
Övriga kortfristiga fordringar 182 411
Summa kortfristiga fordringar 333 1 166
Kassa och bank 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 87 193
2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 421 1 359
Summa tillgångar 421 1 359

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06
Aktiekapital 54 54
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 54 54
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06
Balanserat resultat -6 317 2 147
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 498
Årets resultat 815 -8 961
Summa fritt eget kapital -5 502 -6 316
2020-06 2019-06
Summa eget kapital -5 448 -6 262
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 768 0
Övriga långfristiga skulder 150 150
Summa långfristiga skulder 918 150
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 2 570 1 880
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 155 52
Övriga kortfristiga skulder 2 225 5 540
Summa kortfristiga skulder 4 950 7 472
2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 421 1 359

Noter

2020-06 2019-06
Antal anställda 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 8,48 % 18,19 %
Soliditet (%) -1 294,06 % -460,78 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,96 % 143,10 %
Riskbuffert (%) 193,81 % -659,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 280,69 % -317,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0