Nyckeltal för 3RS Development AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 13 801
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -13 -801
Rörelseresultat 0 -13 -814
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 0 -27 -878
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -27 -878
Årets resultat 0 -27 -878
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -50
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 15 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -27 -878
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -50
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 25 0
2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 25 25 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 52 52 52
Övriga kortfristiga fordringar 3 3 32
Summa kortfristiga fordringar 55 55 84
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 11
2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 55 55 95
Summa tillgångar 80 80 95

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat -906 -878 -50
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 50
Årets resultat 0 -27 -878
Summa fritt eget kapital -906 -905 -878
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital -856 -855 -828
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 83 83 250
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 381 381 260
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 464 464 510
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 200 200 150
Leverantörsskulder 11 11 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 260 260 260
Summa kortfristiga skulder 471 471 413
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 80 80 95

Noter

2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 11,68 % 11,68 % 23,00 %
Soliditet (%) -1 070,00 % -1 068,75 % -871,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 3,16 % 106,04 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -16,60 % -910,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!