Nyckeltal för Överväxeln i Eskilstuna AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 39 413 55 925 3 787 2 152
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 513
Total omsättning 39 413 55 925 3 787 2 665
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 36 394 51 145 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 300 340 335
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 220 1 061 1 452 491
Summa rörelsekostnader -36 617 -52 506 -1 792 -826
Rörelseresultat 2 796 3 419 1 995 1 839
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 532 2 248 1 142 1 130
Skatt 303 452 241 243
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 787 2 798 1 532 1 510
Årets resultat 1 229 1 796 901 887
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 96 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 14 63 23
Räntekostnader till koncernföretag 1 117 630 477 290
Externa räntekostnader 6 5 49 62
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 787 2 798 1 532 1 510
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -255 -550 -390 -380
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 12 824 13 136 13 448 13 760
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 894 4 427 34 568 22 199
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 718 17 563 48 016 35 959
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 59 51 53 39
Summa finansiella anläggningstillgångar 59 51 53 39
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 777 17 614 48 069 35 998

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 12 962 35 803 0 0
Summa varulager 12 962 35 803 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 73 9 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 916 2 406 664 3 741
Övriga kortfristiga fordringar 1 857 1 314 2 680 1 108
Summa kortfristiga fordringar 5 773 3 793 3 353 4 849
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 3 616 0 713
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 18 735 43 212 3 353 5 562
Summa tillgångar 35 512 60 826 51 422 41 560

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 9 926 8 130 7 156 6 269
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 229 1 796 901 887
Summa fritt eget kapital 11 155 9 926 8 057 7 156
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 11 205 9 976 8 107 7 206
Summa obeskattade reserver 2 609 2 354 1 804 1 414
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 980
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 15 590 47 618 39 788 30 311
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 15 590 47 618 39 788 32 291
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 304 0 660 480
Leverantörsskulder 4 286 123 768 57
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 215 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 303 755 295 112
Summa kortfristiga skulder 6 108 878 1 723 649
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 35 512 60 826 51 422 41 560

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 7 200 7 200 7 200 7 200
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 200 7 200 7 200 7 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 304 0 660 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 94,52 % 843,85 % 194,60 % 857,01 %
Soliditet (%) 36,97 % 19,25 % 18,35 % 19,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,61 % 23,89 % 16,23 % 18,31 %
Riskbuffert (%) 3,18 % 4,35 % 2,75 % 3,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,68 % 3,87 % 26,56 % 53,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!