Koncernredovisning för Översta Förmedlingsbolaget AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 164 744 149 825 157 844 159 081
Aktiverat arbete för egen räkning 1 284 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 623 92 0 0
Total omsättning 167 651 149 917 157 844 159 081
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 12 449 14 048 15 308 13 925
Övriga externa kostnader 87 282 74 758 74 844 75 571
Personalkostnader 51 300 39 881 38 268 33 663
Avskrivningar 13 000 10 215 9 791 9 343
Summa rörelsekostnader -164 031 -138 902 -138 211 -132 502
Rörelseresultat 3 614 11 015 19 633 26 543
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 7 257 12 382 20 167 164 382
Skatt 3 008 2 775 3 120 6 265
Minoritetsintressen 1 229 0 4 569 4 590
Resultat efter finansnetto 7 257 12 382 20 167 164 382
Årets resultat 4 248 9 608 17 048 158 117
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 207 393 979 1 420
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 546 290 557 1 140
Övriga finansiella kostnader 361 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 257 12 382 20 167 164 382
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 23 601 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 1 980 0 0 0
Patent, licenser mm 112 394 121 531 129 919 138 306
Goodwill 22 806 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 137 180 121 531 129 919 138 306
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 189 4 842 4 155 3 350
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 189 4 842 4 155 3 350
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 39 060 35 925 48 967 62 650
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 060 35 925 48 967 62 650
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 182 429 162 298 183 040 204 306

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 20 708 9 362 8 000 9 579
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 933 22 273 35 638 35 900
Summa kortfristiga fordringar 37 641 31 635 43 638 45 479
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 110 503 103 291 81 079 62 559
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 148 145 134 927 124 717 108 038
Summa tillgångar 354 175 297 225 307 757 312 344

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 11 722 10 075 10 075 10 075
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 62 054 40 100 40 100 40 100
Summa bundet eget kapital 73 776 50 175 50 175 50 175
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 172 003 172 529 161 913 14 878
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 248 9 608 17 048 158 117
Summa fritt eget kapital 176 251 182 137 178 961 172 995
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 250 027 232 312 229 136 223 170
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 1 229 0 4 569 4 590
Summa avsättningar 29 588 30 103 30 291 32 127
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 20 988 742 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 254 0 9 840 11 465
Summa långfristiga skulder 21 242 742 9 840 11 465
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 710 318 0 0
Leverantörsskulder 13 876 8 286 8 616 8 126
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 31 502 25 464 25 306 32 866
Summa kortfristiga skulder 52 088 34 068 33 922 40 992
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 354 175 297 225 307 757 312 344

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 48 30 30 28
Löner till styrelse & VD 4 072 3 597 5 849 1 761
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 227 21 412 18 780 18 986
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 086 14 532 13 074 11 077
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 42 000 10 000 10 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 608 1 138 706 0
Summa säkerheter 43 608 11 138 10 706 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 284,41 % 396,05 % 367,66 % 263,56 %
Soliditet (%) 70,59 % 78,16 % 74,45 % 71,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,90 % 5,33 % 8,80 % 73,66 %
Riskbuffert (%) 1,07 % 3,43 % 5,46 % 50,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,85 % 8,07 % 12,42 % 102,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 694 834 821 741
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Översta Förmedlingsbolaget AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 349 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 461
Total omsättning 1 349 0 0 1 461
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 294 413 101 1 475
Personalkostnader 2 457 0 0 191
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 751 -413 -101 -1 666
Rörelseresultat -2 402 -413 -101 -205
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -7 091 29 971 30 457 29 241
Skatt 2 694 1 063 3 126 7 974
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 091 24 421 35 187 29 241
Årets resultat 9 864 28 908 46 831 58 667
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 25 032 35 760 30 396
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 14 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 344 0 0 0
Externa räntekostnader 0 211 472 950
Övriga finansiella kostnader 361 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 091 24 421 35 187 29 241
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 19 650 0 19 500 37 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 000 5 550 -4 730 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 23 601 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 25 032 35 760 30 396
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 3 300
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 131 408 87 480 82 480 80 710
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 131 408 87 480 82 480 80 710

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 550 8 756 55 266 48 607
Övriga kortfristiga fordringar 1 433 2 614 742 4 030
Summa kortfristiga fordringar 24 983 11 370 56 008 52 637
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 52 769 75 430 26 089 4 794
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 77 753 86 800 82 097 57 430
Summa tillgångar 232 761 174 280 164 577 138 140

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 11 722 10 075 10 075 10 075
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 11 722 10 075 10 075 10 075
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 168 986 127 191 91 442 43 858
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 864 28 908 46 831 58 667
Summa fritt eget kapital 178 850 156 099 138 273 102 525
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 190 572 166 174 148 348 112 600
Summa obeskattade reserver 10 380 6 380 4 730 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 19 500 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 9 840 11 465
Summa långfristiga skulder 19 500 0 9 840 11 465
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 276 139 17 82
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 350 1 550 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 684 37 1 642 13 994
Summa kortfristiga skulder 12 310 1 726 1 659 14 076
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 232 761 174 280 164 577 138 140

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 0 0 0
Löner till styrelse & VD 1 257 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 828 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 075 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 9 377 9 068 11 083 11 083
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 631,62 % 5 028,97 % 4 948,58 % 408,01 %
Soliditet (%) 85,16 % 98,05 % 92,26 % 81,51 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,56 % 14,29 % 23,17 % 25,97 %
Riskbuffert (%) -3,07 % 7,93 % 17,96 % 18,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -281,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 085 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!