Nyckeltal för Östanbäck Lantbruks Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 063 16 544 12 787 13 401
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 310 993 1 099 355
Total omsättning 20 373 17 537 13 886 13 756
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 5 034 4 054 3 035 2 789
Övriga externa kostnader 4 957 4 445 4 119 5 418
Personalkostnader 2 918 2 806 2 737 2 155
Avskrivningar 2 117 2 111 1 959 2 120
Summa rörelsekostnader -15 026 -13 416 -11 850 -12 482
Rörelseresultat 5 348 4 121 2 036 1 273
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 4 810 2 929 1 583 1 539
Skatt 731 567 322 322
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 531 4 320 2 202 1 364
Årets resultat 4 080 2 363 1 260 1 218
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 74 57 57 48
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 33 23 25 30
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 531 4 320 2 202 1 364
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -721 -1 391 -619 175
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 1 474 1 587 1 701 1 814
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 146 12 040 10 451 9 637
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 620 13 628 12 152 11 451
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 965 926 808 675
Summa finansiella anläggningstillgångar 965 926 808 675
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 12 585 14 553 12 960 12 125

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 456 1 597 180 200
Summa varulager 456 1 597 180 200
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 18 072 12 594 11 333 12 119
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 137 33 287 172
Summa kortfristiga fordringar 18 209 12 627 11 620 12 291
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 594 2 505 1 293 878
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 21 259 16 729 13 093 13 368
Summa tillgångar 33 844 31 282 26 053 25 494

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 11 751 9 388 8 128 6 909
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 080 2 363 1 260 1 218
Summa fritt eget kapital 15 831 11 751 9 388 8 127
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 15 951 11 871 9 508 8 247
Summa obeskattade reserver 11 931 11 210 9 819 9 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 196 3 136 852 2 881
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 766 5 065 5 874 5 165
Summa kortfristiga skulder 5 962 8 201 6 726 8 046
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 33 844 31 282 26 053 25 494

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 348,93 % 184,51 % 191,99 % 163,67 %
Soliditet (%) 73,11 % 64,36 % 64,27 % 58,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,35 % 21,46 % 13,15 % 9,08 %
Riskbuffert (%) 16,08 % 13,68 % 8,28 % 5,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,40 % 25,97 % 17,03 % 9,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!