Koncernredovisning för Örebro Rådhus AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 020 820 2 925 740 2 895 120 2 880 640
Övriga rörelseintäkter 160 308 48 336 556 701 11 527
Total omsättning 3 181 128 2 974 076 3 451 821 2 892 167
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 54 248 55 073 190 680 67 370
Kostnad sålda varor 2 184 940 2 038 480 2 120 180 2 031 820
Rörelseresultat 692 629 629 833 887 636 540 191
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 402 779 325 497 606 735 72 116
Skatt 107 604 62 105 47 696 26 930
Minoritetsintressen 0 0 0 24 789
Resultat efter finansnetto 402 779 325 497 606 735 72 116
Årets resultat 295 175 263 391 559 039 45 186
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 535 2 833 2 228 2 483
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 293 461 307 330 283 129 470 558
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 402 779 325 497 606 735 72 116
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 823 0 0 0
Patent, licenser mm 2 465 2 465 2 465 2 465
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 288 2 465 2 465 2 465
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 20 013 100 18 459 800 17 699 000 17 455 100
Maskiner 578 010 608 641 641 276 620 276
Inventarier 487 765 359 631 345 224 325 829
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 346 910 1 738 130 1 477 810 1 027 050
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 425 785 21 166 202 20 163 310 19 428 255
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 55 904 56 904 60 154 63 557
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 632 15 176 17 045 20 617
Summa finansiella anläggningstillgångar 149 271 134 205 135 333 148 977
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 22 578 400 21 302 800 20 301 100 19 579 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 7 864 7 778 11 083 17 611
Summa varulager 7 864 7 778 11 083 17 611
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 55 697 50 610 37 907 46 192
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 204 597 160
Övriga kortfristiga fordringar 99 609 109 721 103 361 140 969
Summa kortfristiga fordringar 155 307 160 535 141 865 187 321
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 836 89 109 72 805 230 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 198 007 257 422 225 753 435 432
Summa tillgångar 22 776 400 21 560 300 20 526 800 20 015 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 113 950 113 950 113 950 113 950
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 113 190 113 190 113 190 113 190
Summa bundet eget kapital 227 140 227 140 227 140 227 140
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 792 560 2 577 480 2 103 930 2 070 450
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 8 125
Årets resultat 295 175 263 391 559 039 45 186
Summa fritt eget kapital 3 087 735 2 840 871 2 662 969 2 123 761
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 314 870 3 068 010 2 890 110 2 350 900
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 24 789
Summa avsättningar 720 786 615 009 556 135 511 205
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 599 303 713 703 617 303 624 799
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 17 154 000 16 300 100 15 452 600 15 236 100
Övriga långfristiga skulder 293 293 4 437 13 902
Summa långfristiga skulder 17 753 600 17 014 100 16 074 400 15 874 800
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 150 000 50 000 150 000 150 044
Leverantörsskulder 347 186 262 635 305 063 42 626
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 90 357 188 135 195 845 72 645
Övriga kortfristiga skulder 399 596 362 399 355 310 988 189
Summa kortfristiga skulder 987 139 863 169 1 006 220 1 253 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 22 776 400 21 560 300 20 526 800 20 015 200

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 756 771 908 811
Löner till styrelse & VD 17 638 12 663 15 173 12 095
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 323 593 319 616 309 069 283 986
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 141 088 132 551 134 267 126 288
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 990 112 990 112 990 112 684 877
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 990 112 990 112 990 112 684 877
Villkorat aktieägartillskott 4 308 4 308 4 308 0
Övriga ansvarsförbindelser 9 900 8 550 9 361 8 402
Summa ansvarsförbindelser 14 208 12 858 13 669 8 402
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 19,26 % 28,92 % 21,33 % 33,33 %
Soliditet (%) 14,55 % 14,23 % 14,08 % 11,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,15 % 10,61 % 20,99 % 3,07 %
Riskbuffert (%) 1,49 % 1,22 % 2,68 % -0,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,62 % 0,62 % 11,18 % -13,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 451 431 357 365
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 873 863 642 825
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 873 863 642 825
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 298 3 297 3 000 2 748
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 298 -3 297 -3 000 -2 748
Rörelseresultat -2 425 -2 434 -2 396 -1 923
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 60 434 56 984 91 788 50 268
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 60 434 56 984 91 788 50 268
Årets resultat 58 654 56 729 88 348 48 798
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 68 708 65 567 100 628 59 903
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 851 6 149 6 444 7 711
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 60 434 56 984 91 788 50 268
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 780 -255 -3 440 -1 470
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 68 708 65 567 100 628 59 903
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 635 635 635 635
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 829 210 1 828 930 1 826 430 1 826 040
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 829 210 1 828 930 1 826 430 1 826 040

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 69 941 68 416 101 356 59 952
Övriga kortfristiga fordringar 161 118 282 230
Summa kortfristiga fordringar 70 102 68 534 101 638 60 182
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 10 11 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 70 114 68 544 101 649 60 182
Summa tillgångar 1 899 320 1 897 470 1 928 080 1 886 220

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 113 950 113 950 113 950 113 950
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 190 190 190 190
Summa bundet eget kapital 114 140 114 140 114 140 114 140
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 626 963 617 234 613 886 609 088
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 58 654 56 729 88 348 48 798
Summa fritt eget kapital 685 617 673 963 702 234 657 886
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 799 757 788 103 816 374 772 026
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 350 000 450 000 940 326 350 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 590 326 590 326 0 590 326
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 940 326 1 040 330 940 326 940 326
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 15 000 50 000 150 000 150 000
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 685 18 151 19 431 20 758
Övriga kortfristiga skulder 135 556 893 1 947 3 115
Summa kortfristiga skulder 159 241 69 044 171 378 173 873
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 899 320 1 897 470 1 928 080 1 886 220

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 4 308 4 308 4 308 4 308
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 308 4 308 4 308 4 308
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 47 000 85 000 44 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 44,03 % 99,28 % 59,31 % 34,61 %
Soliditet (%) 42,11 % 41,53 % 42,34 % 40,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,56 % 7,23 % 11,24 % 6,51 %
Riskbuffert (%) 2,96 % 2,77 % 4,52 % 2,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6 252,35 % 5 890,50 % 13 293,46 % 5 158,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!