Nyckeltal för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 690 420 5 455 660 5 014 480 4 811 080
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 690 420 5 455 660 5 014 480 4 811 080
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 025 270 1 968 920 1 741 860 2 062 060
Personalkostnader 2 811 850 2 690 570 2 448 100 2 490 060
Avskrivningar 26 667 26 440 30 642 37 784
Summa rörelsekostnader -4 863 787 -4 685 930 -4 220 602 -4 589 904
Rörelseresultat 826 636 769 727 793 879 221 173
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 831 056 919 357 714 327 212 012
Skatt 175 423 164 009 169 636 62 127
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 831 056 919 357 714 327 212 012
Årets resultat 655 633 755 124 542 384 138 475
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 669 156 745 -66 769 1 540
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 819 3 607 5 402 5 193
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 978 13 782 13 651 13 368
Övriga finansiella kostnader 0 0 4 534 3 563
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 831 056 919 357 714 327 212 012
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 -224 -2 307 -11 410
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 248 9 226
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 248 9 226
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 110 930 0
Maskiner och inventarier 84 873 91 406 0 81 317
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 873 91 406 110 930 81 317
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 669 156 745 -66 769 1 540
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 69 277 60 715 56 402 76 651
Summa finansiella anläggningstillgångar 71 443 62 881 58 568 149 086
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 156 316 154 287 169 746 239 629

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 531 850 1 474 580 1 326 630 1 137 280
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 56 624 67 241 181 050 645
Övriga kortfristiga fordringar 455 486 310 267 256 979 299 844
Summa kortfristiga fordringar 2 043 960 1 852 080 1 764 660 1 437 770
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 680 213 899 292 660 434 317 933
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 724 170 2 751 380 2 425 090 1 755 700
Summa tillgångar 2 880 490 2 905 660 2 594 840 1 995 330

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 398 968 399 844 397 460 397 984
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 655 633 755 124 542 384 138 475
Summa fritt eget kapital 1 054 601 1 154 968 939 844 536 459
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 055 200 1 155 570 940 444 537 059
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 467 514 420 511 365 892 372 999
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 640 4 038 4 043 4 517
Summa långfristiga skulder 3 640 4 038 4 043 4 517
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 163 943 173 646 129 577 123 714
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 333 6 333 6 572 61 587
Övriga kortfristiga skulder 1 183 860 1 145 570 1 148 310 895 454
Summa kortfristiga skulder 1 354 140 1 325 550 1 284 460 1 080 760
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 880 490 2 905 660 2 594 840 1 995 330

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2676 2472 2512 2666
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 757 160 1 655 880 1 615 990 1 582 420
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 918 360 856 278 784 181 787 537
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 50 000 50 000 50 000 50 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 10 032 10 920 12 069 14 192
Summa säkerheter 60 032 60 920 62 069 64 192
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 357 6 611 6 559 6 497
Summa ansvarsförbindelser 7 357 6 611 6 559 6 497
Beviljad checkräkningskredit 300 000 300 000 300 000 600 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 656 000 756 000 540 000 139 000
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 201,17 % 207,56 % 188,80 % 162,45 %
Soliditet (%) 36,63 % 39,77 % 36,24 % 26,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,76 % 79,56 % 75,96 % 39,48 %
Riskbuffert (%) 28,35 % 31,08 % 26,82 % 9,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,38 % 16,60 % 13,88 % 4,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 657 670 643 594
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Information 2001-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 240 890
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 421 315
Total omsättning 1 662 205
Rörelsens kostnader 2001-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm -99 873
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 538 734
Personalkostnader 927 488
Avskrivningar 69 865
Summa rörelsekostnader -1 436 214
Rörelseresultat 26 244
Resultat 2001-06
Resultat före skatt 20 874
Skatt 12 423
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 20 874
Årets resultat 8 451
Jämförelsestörande poster 2001-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 7 634
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 13 004
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 874
Bokslutsdispositioner 2001-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 116 232
Övriga immateriella anläggningstillgångar 998
Summa immateriella anläggningstillgångar 117 230
Materiella anläggningstillgångar 2001-06
Byggnader och mark 3 760
Maskiner 0
Inventarier 99 699
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 103 459
Finansiella anläggningstillgångar 2001-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 134 897
Summa finansiella anläggningstillgångar 134 897
2001-06
Summa anläggningstillgångar 355 586

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 126 870
Summa varulager 126 870
Kortfristiga fordringar 2001-06
Kundfordringar 267 759
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 93 772
Övriga kortfristiga fordringar 317 560
Summa kortfristiga fordringar 679 091
Kassa och bank 2001-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 162 232
2001-06
Summa omsättningstillgångar 968 193
Summa tillgångar 1 323 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-06
Aktiekapital 500
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 198 047
Summa bundet eget kapital 198 547
Fritt eget kapital 2001-06
Balanserat resultat 181 911
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 8 451
Summa fritt eget kapital 190 362
2001-06
Summa eget kapital 388 909
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 242 182
Långfristiga skulder 2001-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 1 922
Summa långfristiga skulder 1 922
Kortfristiga skulder 2001-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 62 529
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 215 842
Övriga kortfristiga skulder 412 395
Summa kortfristiga skulder 690 766
2001-06
Summa eget kapital och skulder 1 323 780

Noter

2001-06
Antal anställda 1599
Löner till styrelse & VD 4 314
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 598 240
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 287 215
2001-06
Företagsinteckningar 61 200
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 61 200
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 150 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-06
Kassalikviditet (%) 121,80 %
Soliditet (%) 29,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,37 %
Riskbuffert (%) 0,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 377
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!