Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 780 630 5 195 070 4 891 890 4 456 690
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 441 804 364 460 455 231
Total omsättning 4 780 630 5 636 874 5 256 350 4 911 921
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 12 538 -20 359 9 449
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 225 380 2 207 740 1 865 530 1 799 830
Personalkostnader 2 424 340 2 922 310 2 736 610 2 557 700
Avskrivningar 37 093 45 481 30 063 38 811
Summa rörelsekostnader -4 686 813 -5 188 069 -4 611 844 -4 405 790
Rörelseresultat 93 816 473 882 603 788 525 029
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 85 713 1 957 040 583 758 514 335
Skatt 38 630 121 941 141 460 116 561
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 713 1 957 040 583 758 514 335
Årets resultat 47 083 1 835 100 442 298 397 774
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 000 1 490 800 -8 859 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 875 2 290 4 356 2 322
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 608 12 864 12 944 12 734
Övriga finansiella kostnader 2 851 936 2 583 282
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 713 1 957 040 583 758 514 335
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 30 283 51 340 72 890 34 264
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 283 51 340 72 890 34 264
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 79 511 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 73 573 0 99 366 105 463
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 73 573 79 511 99 366 105 463
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 000 1 490 800 -8 859 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 102 528 83 762 45 541 49 201
Summa finansiella anläggningstillgångar 176 718 184 691 146 470 120 566
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 280 574 315 542 318 726 260 293

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 246 269
Summa varulager 0 0 0 246 269
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 1 307 160 1 453 700 1 360 450 1 217 720
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 26 924 1 736 900 60 157 58 363
Övriga kortfristiga fordringar 529 799 483 555 488 136 231 920
Summa kortfristiga fordringar 1 863 880 3 674 150 1 908 740 1 508 000
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 266 901 322 144
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 1 863 880 3 674 150 2 175 640 2 076 410
Summa tillgångar 2 144 460 3 989 700 2 494 370 2 336 710

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 392 901 397 805 400 507 402 733
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 47 083 1 835 100 442 298 397 774
Summa fritt eget kapital 439 984 2 232 905 842 805 800 507
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 440 584 2 233 500 843 405 801 107
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 385 381 385 016 386 998 382 701
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 6 137 6 144 6 160 6 180
Summa långfristiga skulder 6 137 6 144 6 160 6 180
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 162 113 154 656 0 0
Leverantörsskulder 173 524 228 366 186 167 143 302
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 59 241 6 324 1 958 6 324
Övriga kortfristiga skulder 917 476 975 687 1 069 680 997 093
Summa kortfristiga skulder 1 312 350 1 365 030 1 257 800 1 146 720
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 2 144 460 3 989 700 2 494 370 2 336 710

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 2772 3567 3418 3047
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 474 590 1 823 070 1 732 660 1 615 380
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 805 749 905 056 844 154 781 810
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 50 000 50 000 50 000 50 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 15 575 17 056 17 669 23 827
Summa säkerheter 65 575 67 056 67 669 73 827
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 410 6 326 6 343 6 346
Summa ansvarsförbindelser 6 410 6 326 6 343 6 346
Beviljad checkräkningskredit 300 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 162 113 154 656 0 0
Utdelning 42 000 1 840 000 445 000 400
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 142,03 % 269,16 % 172,97 % 159,60 %
Soliditet (%) 20,55 % 55,98 % 33,81 % 34,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,45 % 87,62 % 69,21 % 64,20 %
Riskbuffert (%) 3,43 % 48,39 % 22,80 % 21,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,39 % 37,41 % 11,62 % 11,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 532 511 507 530
Hjälp oss bli bättre