Nyckeltal för Ögonläkare Zeidan Al Tarcheh Aktiebolag

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 303 665 1 685 3 047
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 76 803 254 5
Total omsättning 2 379 1 468 1 939 3 052
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 18 9 3 4
Övriga externa kostnader 706 668 667 659
Personalkostnader 1 730 1 618 1 933 1 928
Avskrivningar 0 3 0 0
Summa rörelsekostnader -2 454 -2 298 -2 603 -2 591
Rörelseresultat -75 -829 -664 460
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 193 -664 -572 697
Skatt 0 0 0 165
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 193 -664 -572 697
Årets resultat 193 -664 -572 531
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 268 165 95 237
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 -664 -572 697
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 21 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 21 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 0 21 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 1 0 0 200
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 248 183 290 26
Summa kortfristiga fordringar 249 183 290 226
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 1 537 2 718 3 454 4 784
Summa kassa och bank 334 274 217 460
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 2 120 3 175 3 961 5 470
Summa tillgångar 2 120 3 197 3 961 5 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 1 533 3 338 3 910 4 194
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 193 -664 -572 531
Summa fritt eget kapital 1 726 2 674 3 338 4 725
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 1 846 2 794 3 458 4 845
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 44 8 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 261 359 495 613
Summa kortfristiga skulder 274 403 503 625
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 2 120 3 197 3 961 5 470

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 750 1 140 0 815
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 212,77 % 113,40 % 100,80 % 109,76 %
Soliditet (%) 87,08 % 87,39 % 87,30 % 88,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,46 % -23,77 % -16,54 % 14,39 %
Riskbuffert (%) 9,10 % -20,77 % -14,96 % 12,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,38 % -99,85 % -34,12 % 22,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!