Nyckeltal för Ögonläkare Bengt Åström AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 162 2 288 1 925 2 063
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 0 0 0
Total omsättning 1 182 2 288 1 925 2 063
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 9 7 8
Övriga externa kostnader 198 268 245 272
Personalkostnader 493 531 571 499
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -694 -808 -823 -779
Rörelseresultat 488 1 481 1 103 1 283
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 2 082 1 213 826 1 200
Skatt 445 261 178 261
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 488 1 482 1 103 1 283
Årets resultat 1 637 952 648 940
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 488 1 482 1 103 1 283
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 594 -269 -277 -83
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 162 162 162 162
Summa finansiella anläggningstillgångar 162 162 162 162
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 162 162 162 162

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 253 187 125
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 13 55 22
Summa kortfristiga fordringar 36 266 242 147
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 4 248 3 719 2 714 2 130
Summa kassa och bank 47 307 359 317
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 4 331 4 292 3 315 2 594
Summa tillgångar 4 493 4 454 3 477 2 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 2 324 1 560 1 178 445
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 637 952 648 940
Summa fritt eget kapital 3 961 2 512 1 826 1 385
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 4 081 2 632 1 946 1 505
Summa obeskattade reserver 0 1 594 1 325 1 048
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 4 5 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 406 224 202 195
Summa kortfristiga skulder 412 228 207 203
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 493 4 454 3 477 2 756

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 188 265 207
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 20,15 % 251,32 % 290,34 % 228,57 %
Soliditet (%) 90,83 % 85,47 % 84,05 % 82,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,96 % 38,93 % 37,74 % 56,34 %
Riskbuffert (%) 10,86 % 33,27 % 31,72 % 46,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,00 % 64,77 % 57,30 % 62,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Ögonläkare Bengt Åström AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord