Nyckeltal för Åsa Linderborg AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 538 414 605 263
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 4
Total omsättning 538 414 610 267
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 16 52 38 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 186 131 158 91
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 4
Summa rörelsekostnader -202 -183 -196 -95
Rörelseresultat 336 231 413 171
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 586 285 369 230
Skatt 129 69 84 51
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 586 231 413 180
Årets resultat 457 216 286 178
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 250 0 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 586 231 413 180
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 54 -44 50
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 7
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 7
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 194 2 194 2 194 2 194
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 194 2 194 2 194 2 194
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 2 194 2 194 2 194 2 202

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 215 11 24 32
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 75 65 64 30
Summa kortfristiga fordringar 290 76 88 62
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 1 043 688 440 440
Summa kassa och bank 128 362 452 276
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 461 1 125 980 777
Summa tillgångar 3 655 3 320 3 174 2 979

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 2 452 2 236 2 250 2 072
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 457 216 286 178
Summa fritt eget kapital 2 909 2 452 2 536 2 250
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 3 009 2 552 2 636 2 350
Summa obeskattade reserver 375 375 429 385
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 272 393 109 243
Summa kortfristiga skulder 272 393 109 244
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 3 655 3 320 3 174 2 979

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 300 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 153,68 % 111,45 % 495,41 % 138,52 %
Soliditet (%) 89,89 % 85,19 % 93,01 % 88,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,84 % 8,17 % 13,99 % 6,83 %
Riskbuffert (%) 16,03 % 6,96 % 13,01 % 6,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 108,92 % 55,80 % 68,26 % 68,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!