Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Åre Parabol & Antenn AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 496 543 1 081 832
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 496 543 1 081 832
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 67 98 282 145
Övriga externa kostnader 53 72 78 97
Personalkostnader 389 410 413 414
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -509 -580 -773 -656
Rörelseresultat -12 -36 309 176
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 112 96 286 195
Skatt 29 25 66 46
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 -32 311 180
Årets resultat 84 71 220 149
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 4 2 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 -32 311 180
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 120 128 -25 15
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 2 2 2 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 18 24 25 29
Summa varulager 18 24 25 29
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 13 18 53 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 73 73 155 133
Summa kortfristiga fordringar 86 91 208 141
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 214 1 244 1 330 1 941
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 318 1 360 1 563 2 112
Summa tillgångar 1 319 1 361 1 564 2 113

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 332 261 42 743
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 84 71 220 149
Summa fritt eget kapital 416 332 262 892
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 716 632 562 1 192
Summa obeskattade reserver 507 627 755 730
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 6 25 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 96 223 192
Summa kortfristiga skulder 97 102 248 192
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 1 319 1 361 1 564 2 113

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 0 0 800
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 1 340,21 % 1 308,82 % 620,16 % 1 084,38 %
Soliditet (%) 82,61 % 80,39 % 71,51 % 81,87 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,73 % -2,92 % 27,81 % 10,40 %
Riskbuffert (%) -0,61 % -2,35 % 19,88 % 8,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,61 % -5,89 % 28,77 % 21,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0