Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Åhus Takservice Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 213 3 956 5 361 3 598
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 292 236 179 29
Total omsättning 2 505 4 192 5 540 3 627
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -48 48
Råvaror och förnödenheter 846 1 482 3 002 1 741
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 289 343 391 421
Personalkostnader 1 152 1 379 1 454 1 291
Avskrivningar 99 98 98 95
Summa rörelsekostnader -2 386 -3 302 -4 897 -3 596
Rörelseresultat 120 890 545 127
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 240 747 478 204
Skatt 56 171 100 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 97 866 550 130
Årets resultat 184 577 378 155
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 35 0 43
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 25 25 26
Övriga finansiella kostnader 0 33 0 14
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 97 866 550 130
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 143 -119 -72 74
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 2 135 2 229 2 322 2 414
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 64 14 19 25
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 199 2 243 2 341 2 439
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 551 551 551 511
Summa finansiella anläggningstillgångar 551 551 551 511
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 2 751 2 794 2 892 2 951

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 48
Övrigt varulager 261 88 99 79
Summa varulager 261 88 99 127
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 431 305 1 182 571
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 78 8 42 141
Summa kortfristiga fordringar 509 313 1 224 712
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 18 16 49 20
Summa kassa och bank 877 1 022 283 122
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 1 666 1 439 1 655 982
Summa tillgångar 4 417 4 233 4 547 3 932

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 747 771 993 1 138
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 184 577 378 155
Summa fritt eget kapital 931 1 348 1 371 1 293
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 1 051 1 468 1 491 1 413
Summa obeskattade reserver 880 1 024 905 833
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 919 994 1 069 1 144
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 919 994 1 069 1 144
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 75 75 75 75
Leverantörsskulder 459 13 401 62
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 032 661 607 406
Summa kortfristiga skulder 1 566 749 1 083 543
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 4 417 4 233 4 547 3 932

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 1 080 1 080 1 080 1 080
Fastighetsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 580 2 580 2 580 2 580
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 600 600 300
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 88,51 % 178,24 % 139,15 % 153,59 %
Soliditet (%) 38,48 % 52,51 % 47,46 % 51,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,71 % 38,96 % 25,49 % 6,41 %
Riskbuffert (%) 1,83 % 18,95 % 11,60 % 2,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,21 % 20,42 % 9,79 % 2,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0