Nyckeltal för Åberg Form AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 872 677
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 15
Total omsättning 872 692
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 62 34
Personalkostnader 545 663
Avskrivningar 3 1
Summa rörelsekostnader -610 -698
Rörelseresultat 261 -5
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 261 -5
Skatt 54 1
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 261 -5
Årets resultat 208 -6
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 261 -5
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 13 16
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 16
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 13 16

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 353 64
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 6
Summa kortfristiga fordringar 359 70
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 162 134
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 522 204
Summa tillgångar 535 220

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat -6 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 208 -6
Summa fritt eget kapital 202 -6
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 227 19
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 5 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 303 201
Summa kortfristiga skulder 308 201
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 535 220

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 169,16 % 101,49 %
Soliditet (%) 42,43 % 8,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,98 % -26,32 %
Riskbuffert (%) 48,79 % -2,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,93 % -0,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!