Nyckeltal för ÅF-Industry AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 598 240 4 078 970 4 798 030 4 728 020
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 846 102 486 21 722 23 289
Total omsättning 4 619 086 4 181 456 4 819 752 4 751 309
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 046 280 1 822 950 1 994 550 1 949 440
Personalkostnader 2 184 240 2 165 700 2 495 320 2 411 900
Avskrivningar 28 587 33 686 34 896 53 366
Summa rörelsekostnader -4 259 107 -4 022 336 -4 524 766 -4 414 706
Rörelseresultat 359 982 159 120 294 980 336 605
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 354 154 115 908 299 440 49 044
Skatt 5 019 27 437 3 165 15 178
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 363 434 161 627 296 972 336 810
Årets resultat 10 135 88 471 -1 725 33 866
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -193 -500 2 800 0
Ränteintäkter från koncernföretag 2 689 4 240 0 16
Externa ränteintäkter 804 28 2 024 813
Räntekostnader till koncernföretag 47 183 0 88
Externa räntekostnader 381 325 2 832 874
Övriga finansiella kostnader 0 1 484 0 238
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 363 434 161 627 296 972 336 810
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -339 000 0 -298 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -9 280 -45 719 2 468 -287 766
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 22 707 49 958 77 207
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 290 5 306 6 218 7 345
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 290 28 013 56 176 84 552
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 803 16 904 22 675 24 896
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 803 16 904 22 675 24 896
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -193 -500 2 800 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 656 3 236 5 088 7 634
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 441 3 237 5 089 27 995
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 28 534 48 154 83 940 137 443

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 163 650 948 476 1 150 700 914 804
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 560 636 0 251 448 333 806
Övriga kortfristiga fordringar 418 807 683 422 343 481 345 266
Summa kortfristiga fordringar 2 143 090 1 631 900 1 745 630 1 593 880
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 426 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 143 090 1 633 320 1 745 630 1 593 880
Summa tillgångar 2 171 620 1 681 480 1 829 570 1 731 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 559 668 473 337 423 254 370 130
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 50 000 19 000
Årets resultat 10 135 88 471 -1 725 33 866
Summa fritt eget kapital 569 803 561 808 471 529 422 996
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 570 043 562 048 471 769 423 236
Summa obeskattade reserver 64 031 54 751 9 032 11 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 970 36 805 43 283 67 932
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 222 206 184 166 192 057 284 597
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 513 750 140 479 385 989 386 904
Övriga kortfristiga skulder 796 624 703 229 727 440 557 150
Summa kortfristiga skulder 1 532 580 1 027 870 1 305 490 1 228 650
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 171 620 1 681 480 1 829 570 1 731 320

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2725 2802 3226 3205
Löner till styrelse & VD 4 841 3 799 3 437 3 125
Varav tantiem till styrelse & VD 2 424 0 924 609
Löner till övriga anställda 1 437 770 1 438 870 1 630 830 1 600 210
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 663 563 673 804 779 447 756 987
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 120 000 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 139,84 % 158,90 % 133,71 % 129,73 %
Soliditet (%) 28,42 % 35,83 % 26,15 % 24,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,88 % 26,83 % 62,07 % 78,02 %
Riskbuffert (%) 16,73 % 9,54 % 16,17 % 19,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,89 % 3,91 % 6,13 % 7,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 529 515 507 500
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!