Nyckeltal för ÅF-Industry AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 078 970 4 798 030 4 728 020 4 605 560
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 102 486 21 722 23 289 17 706
Total omsättning 4 181 456 4 819 752 4 751 309 4 623 266
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 822 950 1 994 550 1 949 440 1 898 340
Personalkostnader 2 165 700 2 495 320 2 411 900 2 365 620
Avskrivningar 33 686 34 896 53 366 38 017
Summa rörelsekostnader -4 022 336 -4 524 766 -4 414 706 -4 301 977
Rörelseresultat 159 120 294 980 336 605 321 297
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 115 908 299 440 49 044 326 331
Skatt 27 437 3 165 15 178 12 928
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 161 627 296 972 336 810 322 969
Årets resultat 88 471 -1 725 33 866 29 403
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -500 2 800 0 3 000
Ränteintäkter från koncernföretag 4 240 0 16 22
Externa ränteintäkter 28 2 024 813 1 100
Räntekostnader till koncernföretag 183 0 88 350
Externa räntekostnader 325 2 832 874 1 099
Övriga finansiella kostnader 1 484 0 238 1 131
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 161 627 296 972 336 810 322 969
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -298 000 0 -284 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -45 719 2 468 -287 766 3 362
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 22 707 49 958 77 207 73 122
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 306 6 218 7 345 2 764
Summa immateriella anläggningstillgångar 28 013 56 176 84 552 75 886
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 904 22 675 24 896 26 609
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 904 22 675 24 896 26 609
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -500 2 800 0 3 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 236 5 088 7 634 6 984
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 237 5 089 27 995 33 023
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 48 154 83 940 137 443 135 518

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 948 476 1 150 700 914 804 1 009 110
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 251 448 333 806 56 282
Övriga kortfristiga fordringar 683 422 343 481 345 266 346 768
Summa kortfristiga fordringar 1 631 900 1 745 630 1 593 880 1 412 160
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 426 0 0 635
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 633 320 1 745 630 1 593 880 1 412 800
Summa tillgångar 1 681 480 1 829 570 1 731 320 1 548 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 473 337 423 254 370 130 410 061
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 50 000 19 000 0
Årets resultat 88 471 -1 725 33 866 29 403
Summa fritt eget kapital 561 808 471 529 422 996 439 464
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 562 048 471 769 423 236 439 704
Summa obeskattade reserver 54 751 9 032 11 500 21 734
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 36 805 43 283 67 932 103 078
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 184 166 192 057 284 597 262 894
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 140 479 385 989 386 904 182 898
Övriga kortfristiga skulder 703 229 727 440 557 150 538 009
Summa kortfristiga skulder 1 027 870 1 305 490 1 228 650 983 801
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 681 480 1 829 570 1 731 320 1 548 320

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2802 3226 3205 3308
Löner till styrelse & VD 3 799 3 437 3 125 9 664
Varav tantiem till styrelse & VD 0 924 609 569
Löner till övriga anställda 1 438 870 1 630 830 1 600 210 1 566 810
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 673 804 779 447 756 987 728 613
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 120 000 0 0 69 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 158,90 % 133,71 % 129,73 % 143,61 %
Soliditet (%) 35,83 % 26,15 % 24,94 % 29,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,83 % 62,07 % 78,02 % 70,87 %
Riskbuffert (%) 9,54 % 16,17 % 19,43 % 20,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,91 % 6,13 % 7,10 % 6,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 515 507 500 477
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!