Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ängelholms Flygplats AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 72 717 68 844 68 839 64 729
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 82 145 0 139
Total omsättning 72 799 68 989 68 839 64 868
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 29 412 28 733 28 898 26 794
Personalkostnader 34 427 32 833 30 142 29 851
Avskrivningar 5 524 4 920 4 754 4 768
Summa rörelsekostnader -69 363 -66 486 -63 794 -61 413
Rörelseresultat 3 377 2 503 5 045 3 376
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 3 082 2 951 4 617 808
Skatt -94 1 0 331
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 371 2 497 5 051 3 356
Årets resultat 108 108 148 -163
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 12 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 6 6 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 371 2 497 5 051 3 356
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -3 068 -2 842 -4 469 -640
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -289 454 -434 -2 548
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 3 444 4 925 6 517 8 234
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 444 4 925 6 517 8 234
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 501 6 069 5 807 3 663
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 27 458 16 000 16 634 17 263
Summa materiella anläggningstillgångar 36 959 22 069 22 441 20 926
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 94 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 94 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 40 497 26 994 28 958 29 160

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 937 633 664 597
Summa varulager 937 633 664 597
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 6 248 6 406 5 313 4 980
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 848 13 476 17 492 7 888
Övriga kortfristiga fordringar 2 345 2 009 1 713 3 105
Summa kortfristiga fordringar 10 441 21 891 24 518 15 973
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 798 5 972 6 767 8 789
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 18 176 28 496 31 949 25 359
Summa tillgångar 58 673 55 490 60 907 54 519

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 2 740 2 740 2 740 2 740
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 740 2 740 2 740 2 740
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 24 667 24 559 24 410 24 573
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 108 108 148 -163
Summa fritt eget kapital 24 775 24 667 24 558 24 410
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 27 515 27 407 27 298 27 150
Summa obeskattade reserver 17 095 16 806 17 260 16 826
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 056 613 5 367 1 047
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 408 3 861 5 964 2 878
Övriga kortfristiga skulder 7 599 6 803 5 018 6 618
Summa kortfristiga skulder 14 063 11 277 16 349 10 543
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 58 673 55 490 60 907 54 519

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 56 55 52 51
Löner till styrelse & VD 1 195 1 122 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 359 21 453 0 20 561
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 536 9 060 0 8 221
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 122,58 % 247,08 % 191,36 % 234,87 %
Soliditet (%) 68,37 % 71,71 % 65,70 % 72,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,40 % 6,27 % 12,62 % 8,49 %
Riskbuffert (%) 5,72 % 4,47 % 8,27 % 6,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,63 % 3,62 % 7,33 % 5,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 421 410 0 403